Sıkça Sorulan Sorular

Enstitünüz Lisansüstü Başvuru Hangi Tarihlerde Kabul Etmektedir?

✓ Güz ve Bahar yarıyılları için güncel başvuru takvimlerine Akademik Takvim sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programları için ALES ve Yabancı Dil Şartlarınız Nelerdir?

✓ Tezli Yüksek Lisans ve Yüksek Lisans sonrası Doktora programları için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmiş ve en az 55 başarı puan alınmalıdır. (GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavları da ALES yerine geçmektedir.)

✓ Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 puanına sahip olmaları gerekir.

✓ Eğitim dili İngilizce olan yüksek lisans ve doktora programları için ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 60 ya da ÜDS, KPDS ve YDS sınavlarına eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 60 karşılığı puan alınmalıdır. Eğitim dili Türkçe olan doktora programları için ÜDS, KPDS veya YDS sınavlarından en az 55 ya da ÜDS, KPDS ve YDS sınavlarına eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 55 karşılığı puan alınmalıdır.

✓ Belirtilen puanlar İstanbul Gedik Üniversitesi Senatosu tarafından “asgari koşullar” olarak belirlenmiştir. Ana Bilim Dallarının önerisi kapsamında her dönem puanlar yükseltilebilir ve farklı programlar için farklı puanlar gerekebilir. Güncel puan bilgileri için başvuru dönemlerinde “Programlar” sekmesinden program başvuru koşullarına ve istenilen asgari puanlara bakılmalıdır.

Postayla Başvuru Yapılabilir mi?

✓ Postayla başvuru kabul edilmemektedir. Başvurular enstitü sekreterliği ofisi üzerinden yapılmaktadır. On-Line başvuru da yapılabilmektedir.

Yüksek Lisans Programına Kayıt için Gerekli Belgeler Nelerdir?

✓ ALES belgesi, mevcut ise yabancı dil belgesi, diploma, transkript, nüfuz cüzdan sureti, erkek adaylardan askerlik belgesi ve 4 adet resim.

✓ İngilizce programlara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciden, lisansüstü program için istenen İngilizce yeterliğini gösterir belge istenir.

✓ Türkçe programlara kayıt yaptırmak isteyen uluslararası öğrencilerden minimum B2 seviyesinde TÖMER belgesi istenir.

Yüksek Lisans/Doktora Üniversite Kaydımı Başka Birisi Yapabilir mi?

✓ Üniversiteye kayıt işleminin şahsen yapılması gerekmektedir. Ya da noter onaylı vekâletname ile de üniversite kaydı yapılabilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES Şartı Aranmakta mıdır?

✓ Tezsiz Yüksek lisans programlarımızda ALES şartı aranmamaktadır.

Mezuniyet için Yayın Koşulu Nedir?

✓ 03.11.2016 tarihli YTÜ Lisansüstü Eğitim — Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları gereğince, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için yayın şartı değiştirilmiştir. Buna göre;

Tezli Yüksek Lisans Mezuniyeti için Yayın Şartı:

✓ Öğrencinin enstitüye yüksek lisans tezini teslim edebilmesi için, yüksek lisans öğrenimine başlama tarihinden itibaren yüksek lisans tezinden üretilmiş ulusal hakemli dergide bir makale ve/veya tam makale formatında ulusal veya uluslararası sözlü veya poster bildirisinin (kongre, konferans, sempozyum) yayınlanması ve/veya yayına kabul aldığının belgelenmesi ayrıca yayında İstanbul Gedik Üniversitesi’nin adının geçmesi şartı aranır. Bu uygulama 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren tez aşamasına geçen öğrenciler için geçerlidir.

Doktora Mezuniyeti için Yayın Şartı:

✓ Doktora öğrencisinin, tez konusu/çalışmasından üretilmiş ve uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde veya Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayıma kabul edilmiş en az bir makalesinin olması ayrıca yayında İstanbul Gedik Üniversitesi’nin adının geçmesi mezuniyet için yayın şartı olarak aranır. Bu uygulama 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren yeterlik aşamasına geçen öğrenciler için geçerlidir.

Makale Kabul Yazısı Hakkında

✓ Bir dergiye gönderilip yayına kabul edildiğini belirten ve DOI numarası veya yayınlanacak cilt-sayı bilgisi içeren bir yazı olmalıdır.

Sözlü Sunumlar Hakkında

✓ Sunum yapıldığının katılım belgesi ile ispatlanması veya programın ibraz edilmesi şarttır.

Derslerimi Hangi Sürede Tamamlamalıyım?

✓ Tezli Yüksek Lisans programı için dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

✓ Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Derslerimi Tamamladım, Doktora Yeterlik Sınavına Ne Zaman Girmem Gerekiyor?

✓ Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Yeterlik Sınavını Başarıyla Geçtim. Bundan Sonra Ne Yapmam Gerekiyor?

✓ Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; danışmanın önerisi, enstitü ana bilim dalı başkanının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile en geç bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

Tez İzleme Komitesi Hangi Tarihlerde Toplanır?

✓ Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Mezuniyet için en az 3(üç) Tez İzleme Raporu verilmek zorundadır.