Misyon-Vizyon

MİSYON:

Yaşam boyu eğitim, bilimsel araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası tüm paydaşların katılımıyla sektör-akademi iş birliği, sürdürülebilirlik, yenilikçilik, insan odaklılık, çevreye saygı ve etik değerler çerçevesinde sunarak, eleştirel düşünebilen yetkin profesyoneller yetiştirmektir.

VİZYON:

Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen mezunlarıyla bilim, teknoloji ve sanatta geleceği şekillendiren, küresel ölçekte sürdürülebilirliğe ve evrensel bilgi üretimine katkı sunan, değişimlere adapte olabilen, çok kültürlü, disiplinler arası çalışmalarıyla öncü bir üniversite olmak.

KALİTE POLİTİKASI

-Üniversitemizin Misyon ve Vizyonu doğrultusunda tüm süreçlerin işleyişini Kalite Güvencesi Sistemi altında yürütmek

-İç ve Dış paydaşların görüş, beklenti ve ihtiyaçlarını karar alma süreçlerine dahil etmek

-Eğitim öğretimde niteliksel gelişmeye dayalı, öğrenci odaklı, üniversite-sektör iş birliği içinde bir sistem sürdürmek

-Araştırma odaklı, bilimsel gelişme ve yenilikleri sürekli izleyen ve bilgi üretimine katkıda bulunan girişimci bir üniversite olmak

– Toplumsal katkı ve sosyal sorumluluk bilinci içinde, duyarlı ve çözüm üreten bir anlayışa sahip olmak

-Ulusal ve uluslararası tanınırlığı ve iş birliklerini artırarak geliştirmek

-Kurumsal kapasiteyi geliştirmek, çalışan odaklı ve katılımcı bir anlayışı içselleştirmek

-Mevzuat ve standartlardan kaynaklanan kurumsal sorumlulukları sürdürülebilir şekilde yerine getirmek

-Uygulanabilir gereklilikleri yerine getirmek ve sürekli iyileştirme yaklaşımı içinde olan bir kurum olabilmektir.

1.Liderlik Yönetim ve Kalite Politikası

 • İnsan Odaklı Bir Yaklaşımla Evrensel Değerlere Saygılı, Şeffaf Bir Yönetim Anlayışı Sürdürmek
 • Yönetsel Süreçleri Kalite Yönetim Güvencesi Altına Alarak Sürekli İyileştirme Yaklaşımını Benimsemek ve Yaygınlaştırmak
 • Karar Alma Süreçlerini Tüm İç ve Dış Paydaşlarla Beraber Katılımcı Bir Anlayışla Sürdürmek
 • Kurumsal Kapasiteyi Sürekli İyileştirerek İş Akış Süreçlerinin Verimliliğini Artırmak ve Çalışan Odaklı Bir Yaklaşımla İnsan Kaynağının Gelişimini Sağlamak
 • Yeterli Sosyal ve Fiziki Olanaklara Sahip Bütünleşik Bir Kampüs Yapısı Oluşturmak
 • Akademik Ve İdari İşleyişe Yönelik İzleme ve Değerlendirmeler Yaparak, Sürekli İyileştirme Yaklaşımı İçinde Süreçlerin Gelişim Faaliyetlerini İzlemek ve Geliştirmek

2.Eğitim-Öğretim Politikası

 • Öğrenci Odaklılık
 • Eğitim Kalitesini Ve Güncelliğini Çağın İhtiyaç Ve Teknolojisini Sürekli Takip Ederek Geliştirmek
 • Öğrenci Memnuniyetini Artırmak
 • Paydaşlarla İletişimi Güçlendirerek ve Yenilikleri Takip Ederek Çağdaş Bir Eğitim Öğretim Modeli Geliştirmek
 • Bölge ve Ülke İhtiyaçlarına Yönelik, Uluslararası Alanda Rekabet Edebilecek Yetkinlikte İnsan Kaynağı Yetiştirmek ve Kazandırmak
 • Eğiticilerin Sürekli Gelişimini Sağlamak

3.Araştırma Politikası

 • Bilimsel Araştırma Çalışmalarına Ağırlık Vererek Dünyanın Bilgi Birikimine Katkıda Bulunmak, Akademik ve Bilimsel Arenada Bu Konuda Önde Gelen Bir Kurum Olmak
 • Bilimsel Araştırma ve Çalışmalarda Evrensel Etik İlkeler Ve Fikri Mülkiyet Haklarına Saygılı, Düşünce İfade Özgürlüğüne Dayalı Bir Anlayış İçerisinde Olmak
 • Akademik Kadronun Yaptıkları Araştırma Projelerini ve Bilimsel Çalışmaları Her Yönden Desteklemek Ve Gerekli İmkanları Sağlayarak Önlerini Açmak
 • Araştırma-Geliştirme Çalışmalarını Başta Öğrenciler Olmak Üzere Kurumsal Ölçekte Gerekli İç ve Dış Paydaş Katılımı Sağlayarak Çoğulcu Bir Anlayışla Yürütmek
 • Bilimsel Araştırmalarda Ulusal ve Bölgesel Kalkınma Hedeflerini Benimseyerek Bu Doğrultuda Proje ve Faaliyetler Üretmek ve Hayata Geçirmek

4.Uluslararasılaşma Politikası

 • Değişim Programları Ve Bilimsel Projeler Alanında Uluslararası Kurumsal İş Birliklerini Geliştirmek ve Sayısını Artırmak.
 • Uluslararası Öğrenci Sayısını Artırmak
 • Uluslararası Proje İş Birliklerini Artırmak
 • Uluslararası Değişim Programlarıyla Gelen ve Giden Öğrenci, Akademisyen ve İdari Çalışan Sayısını Artırmak
 • Uluslararası Sıralama Kuruluşlarının Sıralamalarında Sürekli Yükselen Bir Eğilim Ortaya Koymak

5.Toplumsal Katkı Politikası

 • Sosyal Sorumluluk Bilinci Yüksek, Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri Geliştirmek/Artırmak
 • Toplumsal Katkı Sağlamaya Yönelik Kurumsal İş Birliklerini Güçlendirmek
 • Dezavantajlı Gruplara Yönelik Farkındalığı Geliştirecek Faaliyetleri Artırmak
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konusunda Yapılacak Faaliyetleri Artırmak