Çift Anadal Programı

 

İKİNCİ DİPLOMA (ÇİFT ANADAL)

Çift Anadal Nedir?
Ön lisans/lisans öğretim programına (birinci anadal) kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir
bölümün/programın belirlediği tüm derslerini alarak, yönergede belirlenen azami süreler içerisinde başarıyla
tamamlayıp, ikinci bir dalda ön lisans/lisans diplomasına sahip olmalarıdır.

Hangi Bölüm ve Programlarla Çift Anadal Yapabilirsiniz? *

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) ilgili yönetmelik değişikliğine göre aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen
 önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında,
 lisans programları ile diğer lisans programları arasında
 lisans programları ile önlisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.

Çift Anadal’a Ne Zaman Başvurabilirsiniz?*

Öğrenci ikinci anadal diploma programına,
 4 yıllık anadal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın başında, en geç 5. yarıyılın başında,
 5 yıllık anadal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın başında, en geç 7.yarıyılın başında,
 6 yıllık anadal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın başında, en geç 9. yarıyılın başında,
 2 yıllık anadal önlisans diploma programında en erken 2. yarıyılın başında, en geç 3.yarıyılın başında
başvurabilir.

Çift Anadal Başvuru, Kabul ve Devam Koşulları Nelerdir?**

(1) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 100 üzerinden 80 (4 üzerinden 3,15) olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.
(2) Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma
programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
(3) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için ikinci anadal genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e kadar düşebilir. Anadal Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 65’in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
(4) İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.
(5) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, ortalamasına dahil edilerek not çizelgesinde gösterilir.
(6) Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden, ancak ikinci anadal programını bitiremeyen öğrencilerin azami
öğrenim süresi, ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.
(7) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
(8) Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları dersler genel not
ortalamasına dahil edilmeksizin anadal diploma programının transcript ve diploma ekinde yer alır.
(9) Senato kararı ile, çift anadal programlarına ilişkin bu Yönetmelikte belirtilenlere ilave olarak yeni koşullar getirilebilir, öngörülen asgari başarı notları yükseltilebilir.

**
* 9/06/2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında
Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
** 24/04/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik