Ders Planı ve Programı

 

 

TÜM DERSLER İNGİLİZCEDİR

PROGRAM DAHİLİNDE VERİLEN DERSLER

  • Zorunlu Dersler

IRS 505 Akademik Araştırma Yöntemleri ve Etik
Bu derste yöntembilim konuları epistemolojik bir çerçevede incelendikten sonra, öğrenciye araştırma sorusu bulma, hipotez kurma, örneklem yöntemleri, istatistiksel analiz ve test, kaynakça oluşturulması konularında çalışmalar yaptırılır. Ders süresince, Pozitivist ve Pozitivist-olmayan bilimsel yaklaşımlar ve metotlar arasında bir denge aranacaktır.

IRS 501 Büyük Güçlerin Karşılaştırılması
Bu ders, 4 büyük gücün, ABD, Çin, Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu’nun dünya ve özellikle de bölge (Ortadoğu) üzerindeki stratejilerini kavrayabilmek için bir altyapı işlevini görmesi amacıyla planlanmıştır. Dersin amacı, büyük güçlerin birbirlerine karşı avantajlarının ve farklı güç unsurlarının karşılaştırılmasını sağlamaktır.

IRS 550 Seminer
Dersin amacı, Uluslararası İlişkiler alanında araştırma yöntem ve tekniklerinin incelenmesi ile öğrencinin tercih edeceği bir konuda özgün bir araştırma tezinin hazırlanmasıdır. Bu, bağımsız bir araştırma ve Uluslararası İlişkiler alanında çağdaş konularda inceleme yapmayı gerektirmektedir. Seminer, teori ve gerçek dünyadaki uygulamalar arasındaki boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Bu dersin bir diğer amacı, Uluslararası İlişkiler alanında verilen örnek olaylarla öğrencilerin pratiğinin geliştirilmesidir.

  • Seçmeli Dersler (Elective Courses)

IRS 509 Çin Halk Cumhuriyeti ve Ortadoğu
Bu ders, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ortadoğu bölgesine artan ilgisini gözden geçirme ve bu ilgiyi değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çin, Deng Xiaoping’in Başkanlığı ile birlikte liberal bir ekonomiye geçmiş ve bu durum yalnızca Batı ile ilişkilerinde ve ekonomide değil, tüm alanlarda etkisini göstermiştir. Bu kapsamda, Çin, yurtdışı ilişkilerini de geliştirmiş ve önemli yatırımlar gerçekleştirmiştir. Çin, aynı zamanda açık-kapı politikalarıyla da Batı’nın Çin’de önemli yatırımlar yapmasını sağlamıştır. Kuşkusuz bu eğilim ve uygulamalar, Çin toplumu üzerinde de etkili olmuş ve gelişen ve büyüyen bir orta sınıf ortaya çıkmıştır. İşte devlet ve toplum üzerindeki bu gelişmeler ve büyüyen ekonomi, zamanla dış politikada da etkisini göstermiş ve Çin artık Ortadoğu politikalarına ağırlık vermeye başlamıştır. Ders, bunların analizi ile ilgilidir. Ağılıklı olarak da Xi Jinpingin’in Bitr Kemer Bir Yol Projesi derinliğine incelenecektir.

IRS 510 Yapay Zekâ ve Uluslararası İlişkiler
1990’lı yıllardan itibaren Bilgi Teknolojileri devrimsel bir sıçrama yaptı. Bu devrimsel ilerleme, devletler ve toplumlar, hatta bireyler üzerinde de muazzam değişikliklere ve davranışlara yol açtı. Bu durum, özellikle devletlerin ve bireylerin güvenlik sorunlarında da dikkate değer bir durum yarattı. Facebook, Google, Twitter, Wechat, Alipay, kredi kartı sistemleri, sayısal parmak izleri iç politikada ve yaşantımızda da etkili olmaya başladı. Çevrimiçi (online) işlemler yaşamın ana parçası oldu. 2000’li yıllar ise daha ileri bir boyuta sahne oldu. Amerika Birleşik Devletleri’nde askeri amaçlı robotlar “yapay zekâ” teknolojileri ile geliştirildi. Benzer oluşumlara Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti de katıldı ve devlet destekli şirketler tüm bu gelişmeleri ilerleterek pek çok sektörün bu gelişimden etkilenmesini sağladı. Sosyal yaşam, demokrasi vee özgürlük alanları bu değişikliklerden etkilendi; ancak en önemli değişikliklerden biri de Uluslararası İlişkiler alanında olmaya başladı. İşte bu derste, bütün bu gelişmelerin 21. yüzyılda ne gibi olumlu veya olumsuz etkileri olacağı değerlendirilecektir. Kimler etkilenecektir? Nasıl etkilenecektir? Bütün bunların yanıtlarını kesin olarak söylemek mümkün değil, ancak bu derste bu konular tartışıldıkça bazı ipuçları yakalayacağımızdan hiç kuşku yok.

IRS 506 Ortadoğu Sosyolojisi
Bu derste modern Ortadoğu’da oluşan toplumsal politik ve ekonomik değişimler ve bunların neden ve sonuçları incelenecektir. Üç bölümde incelenecek olan bölgede, ilk olarak bölgenin değişimi milliyetçilik, modernite, etnik ayrımcılık, din ve cinsiyet kavramları bağlamında incelenir. İkinci olarak ise, devlet ve siyaset ilişkisi ulus devlet, siyasi partiler, dinsel ayrımlar, askeri ilişkiler, bürokrasi ve emperyalizm bağlamlarıyla değerlendirilir. Son olarak da, ders, tüm bu kavramlar ve Bölge değişiklikleri küreselleşme boyutunda incelenecektir.

IRS 510 Düşünce Kuruluşları ve Siyaset
Bu derste düşünce kuruluşlarının doğuşu ve gelişimini ve uluslararası, hükümetler veya hükümetler dışı örgütleri karşılaştırmalı bir bakış açısı ile incelenecektir. Bu çerçevede, modern devletin doğuşu ve gelişimi ile birlikte ona destek veren ya da onu derin bir şekilde eleştiren organizasyonlar ve sivil toplumun etkileri tartışılacaktır.

IRS 507 Ortadoğu Politikası
Bu ders, Ortadoğu’nun politik, ekonomik, toplumsal ve güvenlik konularını analiz ederken bölgenin geneli üzerinde tarihsel ve jepolitik analizlerin yapılmasını öne çıkarır. Geniş bir alanı kaplayan bu bölgenin tarihten gelen önemini günümüzde de sürdüren jeopolitik önemi nasıl açıklanabilir? Büyük güçlerin bölgeye olan ilgileri açıktır, ancak nasıl oluyor da burada yaşayan halklar kendi iradeleriyle dengeli bir yapı oluşturamıyorlar? Bu konular bu dersin de temel konuları olacaktır.

IRS 502 Küreselleşmenin Sosyal ve Politik Teorileri
Bu ders şu soruların yanıtının aranması ile ilgilidir. Günümüzün sosyal, politik ve ekonomik dönüşümlerinin kaynağı veya kökeni nedir? Toplum ile birey arasındaki ilişki nedir, bu nasıl bir ilişkidir? Devlet ile birey arasında nasıl bir ilişki vardır? Devlet nasıl biçimlenmiş ve zaman içinde değişime uğramıştır? Biz halen bir cemaat (topluluk) uyumlu yaşam mı sürüyoruz, yoksa cemiyet (toplum) uyumlu bir yaşam mı? Günümüz dünyasında aşırı bireyci bir yaşam mı sürüyoruz? Öyleyse niçin? Ne oluyor da? Organik ve mekanistik dayanışma bize ne ifade ediyor? Şirketlerin ulus-devletlerin yerini alma gibi bir durum olabilir mi? Biz kimiz, bir birey, bir yurttaş, bir inanan, bir tüketici, neyiz biz?

IRS 506 Ortadoğu’da Amerika Birleşik Devletleri Dış Politikası
Bu derste Amerika Birleşik Devletleri’nin Ortadoğu bölgesine İsrail Devleti’nin kurulmasından sonra doğrudan bir ilgisinin başladığı, bundan sonra Fransa ve İngiltere’nin bölgeden ayrılmasıyla ABD hegemonyasının bölgeye hâkim olduğu ve olayların ABD politikalarıyla şekillendiği açıklanmaktadır. Özellikle İsrail-Filistin Çatışması ve savaşlar ve barış görüşmeleri ile ders kadar günümüze taşınmaktadır. Dersin önemli bir bölümünü de Filistin Sorunu ve Filistin-İsrail barış görüşmeleri kapsamaktadır.

IRS 503 Modern Ortadoğu Tarihi
Osmanlı İmparatorluğu’nun Ortadoğu’daki mirası bazı yönlerden kalıcı etkiler yaratmış olsa da, bugün bilinen anlamıyla Ortadoğu, I. Dünya Savaşı esnasında yaşanan üç önemli gelişme temelinde şekillenmiştir: 1916 Hicaz İsyanı, Sykes-Picot Anlaşması ve Balfour Deklarasyonu. Yaklaşık yüz yıllık dönem boyunca bölgeye egemenlik ve otorite mücadeleleri, savaş ve darbeler ve çeşitli türden kimlik çatışmaları damgasını vurmuştur. Ne var ki Modern Ortadoğu coğrafyası, Oryantalist anlatıların uzağında, kapsamlı modernleşme süreçleri de geçirmiştir. Bu derste 19. yüzyıl sonundan günümüze kadar olan dönemde Ortadoğu bölgesinde yaşanan temel siyasi süreçler, dönüşümler ve çatışmalar ele alınacaktır. Ders kapsamında öğrencilerin farklı bölge ülkelerinin tarihi hakkında birikim sahibi olması, aynı zamanda hem ülkeler arasında, hem de tarihsel süreçler ile bugünkü durum arasında karşılaştırma yapabilir hale gelmesi amaçlanmaktadır.

    • ARB 101-102 Arapça 1-2
    • PRS 102-102 Farsça 1-2
    • CHN 101-102 Çince 1-2
    • HEB 101-102 İbranice 1-2