Stratejik Plan Ekibi Kararları

————————————————————————————————————————————————————————————————

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünün, Seçkin öğretim kadrosu ile geleceği şekillendirebilecek bireyleri sürdürülebilir eğitim programları ile yetiştiren yenilikçi, fark yaratan, değer üreten,  mükemmeliyetçi küresel bir üniversite olarak belirlediği öncelikler ve gereklilikler dikkate alınarak, Üniversitenin Stratejik Planlama Ekibi  tarafından 2019-2023 Stratejik Planı son şekline getirilmiştir. Bilgi üretimi ve bilginin faydaya dönüşümü önemsenerek hazırlanan bu stratejik planın, tüm çalışanlarımıza rehber ve topluma referans olarak iş görmesi hedeflemektedir.

Stratejik Plan, İstanbul Gedik Üniversitesi olarak, başta kurumsallaşma, kalite güvencesi ve tanınırlık olmak üzere temel kurumsal hedeflerimize ulaşmak için önümüzdeki yıllar içinde atacağımız adımları, hayata geçireceğimiz eylem planlarımızı içermektedir. En kısa sürede yayımlanması planlanan Stratejik Plan çalışmalarımızı tamamlama çalışmaları hızla sürdürülmektedir.

İstanbul Gedik Üniversitesi 2019 – 2023 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları Başlamıştır

İstanbul Gedik Üniversitesi kurumsal yapısını güçlendirerek geleceğine emin adımlarla ilerlemek üzere 2019-2023 yıllarını kapsayacak Stratejik Planı’nın hazırlanması çalışmalarına başlamıştır.

Stratejik Planlama çalışmaları; ‘5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’, 26/02/2018 tarih ve 30344 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’, 02/05/2018 tarih ve 30409 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ’ gereği ve Kamuda Stratejik Yönetim çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi amacıyla Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (Üçüncü Sürüm, 2018)’ çerçevesinde iç ve dış tüm paydaşların en yüksek düzeyde katılımı sağlanarak yürütülecektir.

İlgili mevzuat çerçevesinde, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü tarafından sahiplenilen ve takibi yapılan, Strateji Geliştirme Birimi’nce koordinasyonu sağlanacak çalışmaların yürütülmesi amacıyla oluşturulan Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi üyelerine ilişkin bilgiler ile Stratejik Plan Hazırlık Sürecine ilişkin zaman çizelgesine ulaşmak için tıklayınız.