Daire Başkanının Mesajı

5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen kamu idarelerinde Strateji Geliştirme Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Müdürlükleri kurulmasına ilişkin düzenleme üzerine, anılan Kanunun 15 inci maddesinde sayılan görevler ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5436 sayılı Kanun ile değişik 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere, 27.09.2017 tarihli 2017/27 sayılı Senato kararı ile Üniversitemizde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur.
Günümüz toplumunun beklentilerine yanıt verebilen, bilgi kullanımına hakim ve üniversitemizin mevcut kaynaklarının şeffaf, etkin ve verimli olarak kullanılması ve denetlenmesi ile hizmet kalitesinin artırılmasını; iş akışının mevcut yasalar ve mevzuat dâhilinde planlanması ile görev alanındaki hizmet ve faaliyetlerinin eksiksiz bir şekilde tamamlanması hedeflenmektedir. Gelişen teknolojiye uyum sağlayan, çağdaş ve yenilikçi bir anlayış ile üniversitemizin vizyonu ve misyonu ışığında gelişimine katkı sağlamaya devam edecektir.
Başkanlığımız, görevlerini aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütür:
– Kurumsal Strateji Planlama Birimi
– Kalite Koordinasyon Birimi