Birim Hakkında

Stratejik Planlama çalışmaları; “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, 26/02/2018 tarih ve 30344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, 02/05/2018 tarih ve 30409 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ”, Kamuda Stratejik Yönetim çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi amacıyla Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (Üçüncü Sürüm, 2018)” ve kamu idareleri arasındaki farklılıklar göz önüne alınarak hazırlanan “Üniversiteler için Stratejik Planlama Rehberi (2018)” çerçevesinde iç ve dış tüm paydaşların, en yüksek düzeyde katılımı sağlanarak yürütülmüştür.

Misyonumuz

Bilimsel bilgiyi, insan, doğa ve teknoloji bütünselliği içinde kullanarak evrensel değerler üretebilen eğitim ve araştırma üniversitesi olmak.

Vizyonumuz

Seçkin öğretim kadrosu ile geleceği şekillendirebilecek bireyleri sürdürülebilir eğitim programları ile yetiştiren yenilikçi, fark yaratan, değer üreten,  mükemmeliyetçi küresel bir üniversite olmak.

Temel Değerlerimiz

Demokrasi ve hukuk ilkelerine bağlılık,
Etik ilkelere saygı,
Kalite ve verimlilik,
Farklılaşma ve fark yaratma,
Tüm paydaşlarla işbirliği ve bütünleşme,
Yenilik, yaratıcılık ve girişimcilik,
Kültürel, sanatsal ve toplumsal duyarlılık,
Sürdürülebilir yaşam ilkelerine bağlılık.
Çevreye ve doğaya duyarlılık,