Sıkça Sorulan Sorular

  • 1- Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi

Süre

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

  • 2- Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi

Süre

MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

  • 3- Doktora programını tamamlama süresi

Süre

MADDE 18 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için programı tamamlama süresi, enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıla, lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıla kadar indirilebilir.

  • 4- Doktora için tez aşamasında nasıl bir yol izlemeliyim?

İstanbul Gedik Üniversitesi web sitesinde, Hakkımızda- Kurumsal – Mevzuat bölümleri açıldıktan sonra; İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü Mevzuat Listesi tıklanacaktır. Mevzuat Listesinden, İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine (26.10.2016) girildiğinde; 18-19-20-21-22-23-24’üncü maddelerde anlatılmaktadır.

  • 5- Yüksek Lisans için tez aşamasında nasıl bir yol izlemeliyim?

İstanbul Gedik Üniversitesi web sitesinde, Hakkımızda- Kurumsal – Mevzuat bölümleri açıldıktan sonra; İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü Mevzuat Listesi tıklanacaktır. Mevzuat Listesinden, İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine (26.10.2016) girildiğinde; 8-9-10-11’incü maddelerde anlatılmaktadır.