Merkezin Faaliyet Alanları

– Merkezin amaçları arasına giren konularda araştırma, inceleme ve uygulama yapmak ve konuyla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle etkin iletişim kurarak bu alandaki çalışmaları desteklemek.

– Asya’daki üniversiteler ile üniversitemiz arasında bilimsel ve akademik işbirliğinin gelişmesini teşvik etmek; bu amaçla yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, doktora sonrası araştırmacıların ve öğretim elemanlarının ülkeler arasındaki hareketliliğinin artmasında katkıda bulunmak.

– Asya ülkelerinin dilleri ve kültürlerinin eğitimini vermek, bu eğitimin geliştirilmesini ve bu konudaki araştırmaları teşvik etmek.

– Merkezin çalışma alanı ile ilgili dokümantasyon temini için gerekli girişimleri yapmak.

– Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

– Uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde danışmanlık hizmetleri vermek; kurslar, çalıştaylar, seminerler, konferanslar, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek.

– Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, Asya ve Türkiye-Asya ülkeleri ilişkileri konusunda bilgilendirici tanıtım, gösteri gibi etkinliklerde bulunmak.

– Yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için işbirliği yapmak, rapor, bülten, kitap, dergi ve benzeri yayınlar hazırlamak.

– Üniversitemizde öğretim gören öğrencilerimizi Merkezin faaliyet konularında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek vermek.

– Yetkili kurullarca verilecek konularda diğer çalışmaları gerçekleştirmek.