Merkezin Faaliyet Alanları

 • Bu amaçlar çerçevesinde Merkezimizin faaliyet alanları şu şekilde özetlenebilir:
 • AB ve Avrupa çalışmaları ilgili her konuda yurtiçinde ve yurtdışında araştırma, inceleme projeleri hazırlamak, uygulamak ve bu gibi çalışmaları desteklemek,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde AB ve Avrupa çalışmaları ile ilgili konferanslar, kongreler, kurslar ve seminerler düzenlemek,
 • Avrupa Birliği ile ilgili olguları ve bilgileri toplamak, detaylandırmak, analiz etmek ve yaygınlaştırmak
 • Türkiye ve Avrupa Birliği konusunda kamuoyu oluşturma, Avrupa Birliği ile ilgili olguları ve aktif vatandaşlığı teşvik eden projeler düzenlemek ve desteklemek
 • Üniversitemizde öğretim gören öğrencilerimizin Avrupa değer, kültür ve kurumlarını tanıtan, yeni beceriler kazandıran, onların kişisel gelişimlerinin güçlendiren ve istihdam olanaklarını arttıran faydalanmaları için Gençlik Değişimleri, Avrupa Gönüllü Hizmeti gibi öğrenme hareketliliklerini destekleyecek eğitim ve gençlik alanında uluslararası projeler geliştirmek ve desteklemek
 • Eğitim kurumları, gençlik örgütleri, iş dünyası, yerel/ bölgesel otoriteler ve sivil toplum kuruluşları arasında eğitim, öğretim ve gençlik aktiviteleri bağlamında kurumsal işbirlikleri oluşturmak.
 • Erasmus+ Programı Kurumsal İşbirlikleri faaliyeti kapsamında Bilgi Ortaklıkları adı altında desteklenen, yükseköğretim ve iş dünyası arasında köprü kurmayı ve yükseköğretim ve işletmeler arasında bilgi akışını ve değişimini sağlayan veya bu sektörlerde inovasyonu teşvik eden  faaliyetler hazırlamak ve desteklemek
 • AB gençlik ve eğitim politika reformları için destek sağlayabilecek kuruluşlara yapılandırılırmış diyalog projeleri geliştirmek
 • Avrupa çalışmaları alanında kitaplık ve arşiv oluşturmak,
 • Yetkili kurullarca verilecek konularda diğer çalışmaları gerçekleştirmek.