Program Hakkında

İstanbul Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkilerde Bölgesel Çalışmalar (İngilizce) Yüksek Lisans Programı; dünyanın küreselleşen ancak küreselleşirken de önemsizleşeceği iddia edilen uluslaşma olgusunu yeniden öne çıkaran çelişik siyasi durumu dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu çelişik durumun en fazla görüldüğü ve tüm küresel ilişkileri ilgilendiren alan ise bölgesel anlamda Ortadoğu’dur. Dolayısıyla, klasik Uluslararası İlişkiler yüksek lisans programları dışında, dünyanın bu bölgesinde yaşanan çelişik ve karmaşık ilişkileri de analiz eden bu program, özgün bir program haline gelmektedir.

1990’lı yıllardan beri küreselleşme olgusu ivmesini arttırarak yayılmakta ve başta ulus-devletler olmak üzere tüm kurumların ve bireylerin yaşamını etkilemektedir. Küreselleşme olgusuna ister olumlu, isterse de olumsuz bakılsın ve hatta direnilmeye çalışılsın, bunun etkilerinden kaçınmak mümkün olmamakta ve bu değişimlere zaman içerisinde adeta zorunlu bir uyum söz konusu olmaktadır. Tüm alanlarla birlikte, küreselleşme ve bu kapsamda üretilmiş olan teoriler, ülkelerin dış politikalarını da esaslı bir şekilde etkilemiştir/etkilemektedir.

Bu çerçevede, 2010’lu yıllarda bölgede “Arap Baharı” adıyla yaşadığımız ve henüz bir dengeye kavuşamayan uluslararası düzen de mutlaka anlaşılması gereken özel bir durum yaratmaktadır. Nihayetinde, bu durumun kendisini en fazla hissettirdiği ve büyük göçlere neden olan bölge ise yine Ortadoğu’dur. İşte bu yüksek lisans programında, temel bilimsel hedefler olarak bir yandan küreselleşme olgusunu öncesi ve etkileriyle incelemeyi amaçlarken, diğer yandan da bölgesel durumlarla birlikte Ortadoğu’yu tarihi, halkları, kimlikleri, jeopolitiği, devletleri ve bu devletlerin büyük güçlerle ilişkileri bağlamında derinlemesine incelemeyi tasarlıyoruz. Ayrıca bu program, Türk dış politikasının bundan nasıl etkilendiğini ve Türkiye’nin büyük güçlerle olan ilişkisini de bu çerçevede tartışmaya açmaktadır. İngilizce dilinde verilecek olan bu programla, hem bu alanda bilgi sahibi olan Türk öğrenciler yetişecek, hem de yabancı öğrencilerin kabulü ile birlikte program daha da ileri bir noktaya taşınacaktır.