Program Öğrenme Çıktıları

PÇ1–> Temel uluslararası ticaret ve finans kavramlarını, terminolojisini, teorilerini ve yöntemlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek ve kullanabilmek.

PÇ2–> Matematiksel, istatistiksel ve ekonometrik veri analiz araçlarını uluslararası ticaret ve finans alanındaki sorunlara uygulayabilmek.

PÇ3–> Ulusal ve uluslararası ticaret ve finans alanında istatistiksel verileri izleme, riskleri algılayabilme, öngörebilme, analiz edebilme, yönetebilme ve güncel sorunlara çözüm önerisi geliştirme yetkinliğine sahip olmak

PÇ4–> Uluslararası ticaret ve finansman alanında güncel ve olası sorunlara ve risklere ilişkin algı, öngörü, analiz ve çözüm önerilerini bilgi teknolojilerini kullanarak kişi ve kurumlara öğrenim dili dışında en az 1 yabancı dille yazılı ve sözlü aktarabilme yetkinliğine sahip olmak.

PÇ5–> Disiplinler arası bir yaklaşımla, ekonomi, hukuk, işletme, muhasebe ve finans konularını ulusal ve uluslararası ticarete uygulayabilmek.

PÇ6–> Ulusal ve uluslararası ticaretin yasal çerçevesini oluşturan hukuksal bilgiye sahip olmak.

PÇ7–> Meslek etik ilkelerine uygun davranarak sosyal ve fiziksel çevreye değer katmak.