Başvuru

Enstitü Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI

KABUL KOŞULLARI

  • Doktora programına her alandan lisans veya yüksek lisansını alan öğrenciler başvurabilir.
  • Doktora programı, ilgili alanlardan tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Bu tip başvurularda, adayların EA puan türünde en az 55 ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.
  • Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 45 kredilik 15 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere, program, toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve EA puan türünde en az 55 ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir.
  • Alan dışından kabul edilen öğrenciler için (bilimsel hazırlık) ders sayısı, yerel kredi ve AKTS kredi toplamı Enstitü Kurulu kararı ile en fazla % 50 oranında arttırılabilir.
  • Seminer dersi kredisiz olup, başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir.
  • Düzenli olmayan öğrenciler için bir dönemde en fazla kaç AKTS’lik ders alınabileceği Enstitü Müdürlüğünün teklifi ile Senato kararıyla belirlenir.
  • Doktora programına öğrenci kabulünde, adayların -anadilleri dışında- YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 100 üzerinden en az 55 puan almaları zorunludur.
  • Doktora programlarına öğrenci kabulünde mülakat veya bilim sınavı yapılır. Bu durumda; ALES puanının % 50’si, lisans veya yüksek lisans genel not ortalamasının % 20’si ve mülakat veya bilim sınavı sonucunun % 30’u dikkate alınarak hesaplanan puana göre adaylar arasında başarı sıralaması yapılır. Eşit puan durumunda adaylar arasında önceliğin belirlenmesinde; sırasıyla; ALES puanı yüksek olan, yine eşitlik halinde yüksek lisans genel not ortalaması yüksek olan, bir kez daha eşitlik halinde ise lisans genel not ortalaması yüksek olan aday tercih edilir. Mülakat veya bilim sınavları, başvuru tarihleri süresince Bölüm Başkanlığınca kurulacak olan komisyon tarafından yapılır.