Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Doktora

Program Tanımı

Bütünleşik bir eğitimi öngören Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı, yüksek lisans düzeyi çalışmalarının üstüne, bilimsel düşünme boyutunu yakalamayı, spor eğitim bilimi kavram ve uygulamalarını algılama bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, alan birikimlerini sentezleyerek yöntem oluşturmayı ve her tür teknik konuda uzmanlık düzeyinde yetkinlik kazanmayı amaçlayan disiplinlerarası bir programdır. Hareket ve Antrenman Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Sporda Psiko-sosyal alanlar, Engellilerde Fiziksel Aktivite, Spor Yönetimi ve Rekreasyon, Spor ve Sağlık alanlarını kapsamaktadır.

Programımız, beden eğitimi ve spor bilimleri alanında, bilimsel araştırmacı yönü gelişmiş, kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanmış, güncel teknoloji ile yoğrulmuş, çağın toplumsal ve bireysel değerlerin bilincinde, Ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı yapabilecek, yaratıcı bilimsel düşünceye sahip, alanında yetkin, spor eğitim bilimcileri yetiştirmeyi öngörmektedir.

Doktora Programımıza Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanında yüksek lisans mezunu olanlar ve Lisansüstü Eğitim Enstitümüzde “Bilimsel Hazırlık derslerini almayı kabul etmek” koşulu ile Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alan dışından gelen yüksek lisans mezunları başvurabilir. Mezunlarımız, öğretim üyesi olarak üniversitelerde çalışabilmektedirler. Spor bilimlerinde üst düzey akademik öğrenme ve araştırma imkanına, spor bilimleri ile bağlantılı alanlarında bilgi, beceri ve donanıma sahip olmaktadırlar. Mezunlarımız spor bilimleri içerisinde her türlü organizasyonda etkili bir rol oynamakta ve spor merkezlerinde uzman olarak çalışmaktadırlar.  Verilen eğitim doğrultusunda alanında lider olarak yetişmektedirler.

Program Yapısı

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Doktora Programı toplam 21 kredilik 7 ders ve bir seminer dersi ile doktora yeterlik, tez önerisi, tez izleme ve tez savunma aşamalarını içeren tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışmasını içeren aşamalar kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak notlandırılır. Doktora programının süresi en az sekiz, en çok on iki yarıyıldır. Süre hesaplamalarında bilimsel hazırlık programı dikkate alınmaz. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönemler azami süreye dahil edilir. Doktora programlarında “özel öğrencilik” statüsü mevcut değildir. Adayların kesin kayıtlar sırasında tüm asgari koşulları sağlamış olmaları şartı aranmaktadır.

Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız