Stajlar

Öğrencilerimizin Makine Mühendisliği programından mezun olabilmeleri için eğitim-öğretim planımızda yer alan tüm derslerin yanında en az 60 iş günü iş yeri uygulamasını (staj) başarmaları gerekmektedir.

İstanbul Gedik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü stajları 60 iş günü olup, 3 bölümden oluşmaktadır.

1.STAJ — ATÖLYE STAJI (20 İŞ GÜNÜ):

Atölye stajları 4 çeşittir; Talaşlı Şekillendirme, Talaşsız Şekillendirme, Döküm ve Kaynak. Öğrenci, bunlar arasından kendi seçeceği iki bölümü 10’ar iş gününden toplam 20 iş günü olarak atölye stajını yapar. Farklı atölye staj türleri farklı iş yerlerinde ayrık zamanlarda yapılabileceği gibi aynı iş yerinde de yapılabilir, ancak bir atölye staj türü tek bir işyerinde tam 10 iş günü olarak tamamlanmalıdır. 1.1-Talaşlı Şekillendirme Stajı; Talaşlı şekillendirme stajı; tornalama, frezeleme, planyalama, vargelleme, broşlama, taşlama, matkaplama (delik açma, genişletme, raybalama, havşa açma), çok ince talaş kaldırma (honlama, süperfıniş, lepleme) gibi talaşlı şekillendirme yöntemlerini kapsar. Talaşlı Şekillendirme Staj içeriği; Atölyede bulunan talaşlı şekillendirme yöntemleri ve atölye yerleşim düzeni, Atölyede bulunan talaşlı şekillendirme tezgahları, teknik özellikleri, kullanılan takım ve aparatların incelenmesi, İlgili tezgahlarda yapılabilecek işlemlerin proses olarak incelenmesi, Örnek üretim parçalarının tanımlarının, üretim aşamalarının ve teknik resimlerinin incelenmesi şeklindedir. 1.2-Talaşsız Şekillendirme Stajı: Talaşız şekillendirme stajı; metallere sıcak veya soğuk şekil verme şeklinde uygulanan ve serbest dövme ve basma, kalıpta dövme ve basma, ekstrüzyon, haddeleme, tel çekme, sac şekillendirme (kesme, bükme, çekme, sıvama vb.), dikişli ve dikişsiz boru imalatı, özel şekillendirme yöntemleri gibi talaşsız (plastik) şekil verme yöntemlerini kapsar. Talaşsız Şekillendirme Staj içeriği ; Atölyede bulunan talaşsız şekillendirme yöntemleri ve atölye yerleşim düzeni, Atölyede bulunan talaşsız şekillendirme tezgahlarının ve teknik özelliklerinin incelenmesi, Örnek üretim parça veya parçaların teknik resimlerinin ve üretim öncesi işlemlerinin incelenmesi, Parça veya parçaların üretiminde kullanılan kalıpların ve tezgaha montajlarının incelenmesi, Üretim prosesi ve aşamaları, Parça veya parçalarda oluşabilecek üretim hatalarının ve uygulanan kalite kontrol çalışmalarının incelenmesi şeklindedir. 1.3- Döküm Stajı: Döküm stajı; kum kalıba döküm, kokil (metalsel) kalıba döküm, santrifüj döküm, hassas döküm, basınçlı döküm, sürekli döküm ve özel döküm yöntemlerini ve bu yöntemlere özgü olan kalıplama tekniklerini kapsar. Döküm Stajı içeriği; Dökümhane yerleşim düzeni ve iş akış şemasının incelenmesi, Üretimi yapılacak döküm parça veya parçaların teknik resimlerinin incelenmesi, Döküm parça veya parçaların modellerinin boyutlandırma hesaplamalarının, çizilme ve üretim aşamalarının ve saklama koşullarının incelenmesi, Döküm maçalarının boyutlandırma hesaplamalarının, çizim ve üretim aşamalarının incelenmesi, Kalıplama aşamalarının, yolluk-çıkıcı-besleyici pozisyonlarının ve döküm hatalarına karşı alınan ek önlemlerin incelenmesi, Döküm malzemesinin ergitilmesinde kullanılan ocağın ve teknik özelliklerinin incelenmesi, Döküm ocağı şarj hesabının, kimyasal bileşim kontrolünün ve analiz raporunun incelenmesi, Dökümün uygulanması, kalıbın bozulması, döküm parçasının temizliğine ait işlemlerin incelenmesi, Dökümhanede, döküm parça veya parçalarına uygulanan kalite kontrol çalışmalarının incelenmesi şeklindedir. 1.4-Kaynak Stajı: Kaynak stajı; gaz ergitme kaynağı (Oksi-Gaz kaynağı), elektrik direnç kaynağı yöntemleri (nokta direnç kaynağı, dikiş direnç kaynağı, kabartılı direnç kaynağı, alın yakma kaynağı, alın basma kaynağı), elektrik ark kaynağı yöntemleri (MMA, TIG/WIG, MIG, MAG, UP, Plazma vb) ve özel kaynak yöntemlerini kapsar. Ayrıca, işletmede uygulanması durumunda, diğer birleştirme tekniklerinden perçin, lehim ve yapıştırma da ele alınmalıdır. Kaynak Stajı içeriği; Kaynak atölyesi yerleşim düzeninin incelenmesi, Kaynak atölyesinde mevcut kaynak donanımlarının incelenmesi, Kaynaklı parçanın teknik resminin incelenmesi, Kaynak öncesi kaynak yapılacak parça veya parçalara uygulanan işlemlerin incelenmesi, Kaynak parametrelerinin ve yardımcı elemanların incelenmesi, Kaynak uygulamasının incelenmesi, Kaynak sonrası kaynaklı parçaya uygulanan işlemlerin incelenmesi, Kaynaklı parçaya, tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemlerinin incelenmesi şeklindedir.

 • Atölye Stajı diğer stajlar için önkoşul durumundadır. Atölye Stajı tamamlanmadan İşletme ve Organizasyon ve Mesleki Alan Stajına başlanılamaz.
 • Atölye Stajı için hazırlanan staj defterinin ilk sayfalarına İş Yeri Tanıtımı yapması gerekmektedir. Bu kısmı ilk güne eklemeli, aynı gün için teorik bilgi ve uygulamada bahsetmeli.

2-Staj — İşletme ve Organizasyon Stajı (20 iş günü): İşletme ve organizasyon stajı; staj yapılan fabrikadaki üretim, planlama ve yönetimi, kalite kontrol organizasyonu ve uygulama bilgilerini kapsar. İşletme stajı (15 iş günü) ve organizasyon stajı (5 iş günü) olarak iki bölümden oluşur. Staj süresi 15 iş günü (3 hafta) olan işletme stajının içeriği; Fabrikanın arazideki yerleşim planının, fabrikanın ulaşım problemlerinin, fabrikada çalışan sayısının, fabrikadaki mühendis ve idari eleman sayısının, ana sermayesinin, fabrika kapasitesinin ve gelecek için hedeflerinin incelenmesi, İşletmede üretilen ürün ve yan ürünler, ürün elde edilmesindeki iş akış şemaları, makine ve tezgahların incelenmesi, İmalatta iş akış türleri, montaj hatları, makine parkı, zaman etüdü çalışmalarının incelenmesi, İşletmenin enerji tesisleri; yardımcı tesislerin (kompresör, ısıtıcılar, buharlaştırıcılar, soğutucular, tamir-bakım atölyeleri hammadde depoları vb.) kapsam ve kapasite yönünden incelenmesi, İşletmenin AR-GE bölümündeki çalışmaların incelenmesi, Kalite kontrol organizasyonu ve kalite kontrol tekniklerinin (işletmedeki modern sertifikasyon) incelenmesi, Satın alma organizasyonu, ambar, malzeme ve işletme organizasyonu, taşıtlar ve kullanılan tüm kart sistemlerinin incelenmesi şeklindedir. Staj süresi 5 iş günü (l hafta) olan organizasyon stajı içeriği; Yönetim organizasyonu şeması ve emir — komuta zincirinin incelenmesi, Pazarlama bölümü çalışmaları, yurtiçi, yurtdışı organizasyonu başarı grafik ve hedeflerinin incelenmesi, Muhasebe bölümünün detaylı incelenmesi, Personel bölümünün detaylı incelenmesi şeklindedir.

 • İşletme ve Organizasyon Stajı için hazırlanan staj defterinin ilk sayfalarına İş Yeri Tanıtımı yapması gerekmektedir. Bu kısmı gün olarak belirtebilir.

 3-Staj — Mesleki Alan Stajı (20 iş günü): Mesleki alan stajı kapsam olarak öğrencinin isteğine göre işletmenin faaliyet gösterdiği sektörle alakalı olarak farklılık gösterir. İşletmenin sektöründen bağımsız olarak mesleki alan stajının genel olarak içeriği; işletmenin faaliyet gösterdiği sektörün, yaptığı işin, kapasitesinin, işletmenin genel organizasyon şemasının ve bu şema üzerindeki tüm bölüm ve birimlerin çalışma alanlarının, görevlerinin ve işlevlerinin incelenmesi şeklindedir. Mesleki alan stajının kapsamı işletmenin sektörüne göre şu şekildedir: Isı proses sektörü; buhar üretimi ve kullanımı, ısıtma, soğutma, endüstriyel klima sistemleri, hidrolik ve pnömatik sistemler, fırınlar, ölçme ve otomatik kontrol sistemleri, üretimde kullanılan fiziksel, kimyasal ve biyolojik prosesler, üretim bantları ve mekanik tesisat konularını kapsar. İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmenin daha önceden yapılmamış olan iki atölye staj türünü içermesi gerekmektedir. (Atölye staj uygulamasında olduğu gibi farklı türler farklı işletmelerde yapılabilir). Öğrenci daha önceden yapmamış olduğu bu iki atölye staj kısmını, yukarıda belirtildiği gibi mesleki alan staj içeriğinde olacak şekilde genişleterek yapar. Konstrüksiyon sektörü; mekanik tasarım faaliyetleri, bilgisayar destekli paket programları, yürütülen tasarım faaliyetlerini destekleyecek analiz ve test faaliyetlerini kapsar. Hidrolik sektörü; hidrolik ve pnömatik sistemleri kapsar. Otomotiv sektörü; otomotiv sektörü üretim birimlerini, yetkili servis hizmetlerini ve yedek parça-yan sanayi üretimlerini kapsar.

 • Mesleki Alan Stajı için hazırlanan staj defterinin ilk sayfalarına İş Yeri Tanıtımı yapması gerekmektedir. Bu kısmı ilk güne eklemeli, aynı gün için teorik bilgi ve uygulamada bahsetmeli.

GENEL KURALLAR

 • Stajlar en erken 4. yarıyıl (2. Sınıf)sonunda yapılabilir.
 • Stajlar yalnızca yaz dönemindeveya özel izin ile sömestr tatilindeyapılabilir.
 • Staj günleri sınavlarla veya yaz okulu ders günleri ile çakışamaz. Çakışan günler zorunlu staj günlerinden sayılmaz.
 • Dönem içinde ders almayan öğrenciler dışında dönem içinde staj yapılamaz.
 • Pazar günleri ve resmî tatillerde staj yapılamaz.Çalışılan günler zorunlu staj günlerinden sayılmaz.
 • Cumartesigünleri çalışan iş yerlerinden bunu doğrulayan bir belge getirmek zorunludur. Aksi takdirde Cumartesi günleri zorunlu staj günlerinden sayılmaz.
 • Öğrenciler Staj derslerini en az bir kere ve en geç son ders dönemlerinde seçmek zorundadır.Bu dersi seçmek için stajların bitmiş olması şartı aranmaz. Öğrenci tüm stajlarını bitirene dek “Geçti” notu Öğrenci Bilgi Sistemi’ne (OBS) işlenmez.

STAJA BAŞLAMA

 • Staj iş yeri bulma konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrenciler Gedik Üni. Kariyer Merkezi’ne veya Bölüm Başkanlığı’na başvurabilir.
 • Gedik Holding stajyer kontenjanı hakkında detaylı bilgi ve başvuru tarihleri hakkında fakülte sekreterliğinden bilgi alınabilir.
 • Öğrenciler staja başlamadan önceçalışacakları iş yerini bölüm başkanlığına onaylatmakla yükümlüdür. Bu onay “İş Yeri Onay Formu (İOF) ve İşletme Bilgi Formu (İBF)” ile yapılmaktadır.
 • “İOF ve İBF’nin İş Yeri Tarafından Doldurulması –> Bölüm Başkanlığına Onaylatılması –> Fakülte Sekreterliğine Teslim Edilmesi“ sürecinden öğrenci sorumludur.
 • Bölüm başkalığının ön onayı olmadan yapılan stajlar zorunlu staj süresinden sayılmaz.
 • Staja başlamadan önce “Staj Defterinin” ve “Staj Sicil Formunun (SSF)” sekreterlikten temin edilmesinden öğrenci sorumludur.
 • Farklı iş yerlerindeyapılacak stajlarda her bir işyeri için birer adet İOF, İBF SSF ve Staj Defteri gereklidir. Aynı işyerinde ve TEK SEFERDE yapılacak stajlar için bir adet İOF, İBF, SSF ve Staj Defteri yeterlidir.

STAJ SÜRECİ VE STAJIN SONUÇLANDIRILMASI

 • Beklenmedik sebeplerden dolayı staj çalışma aralığında değişiklik olan öğrenciler bu durumu fakülte sekreterliğine bildirmekle yükümlüdür.
 • Staj Defterinin günlükolarak doldurulmasından öğrenci sorumludur. Staj defterinde boş gün bırakılmamalı. Her gün için yapılan uygulama ve/veya teorik bilgi paylaşılmalıdır.
 • Staj en az 3 yıllık tecrübeye sahip bir mühendisgözetimi altında yapılır. (Süpervizör)
 • Stajı biten öğrenci Staj Defterinin ve Staj Sicil Formunun (SSF) ilgili kısımlarını süpervizörüne onaylatır. (Kaşe-İmza) SSF süpervizör tarafından ağzı kapalı, mühürlü ve paraflıbir zarfa konularak öğrenciye teslim edilir. Zarf bir daha açılamaz.
 • Öğrenci içinde SSF’nin bulunduğu kapalı-mühürlü zarfı ve Staj Defterini staj bitiminden 30 gün içinde bölüm başkanlığına teslim eder.

STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Stajlar staj komisyonu tarafından SSF ve Staj Defteriüzerinden değerlendirilir.
 • Gerekli görüldüğü durumlarda öğrenciler sözlü sınavaalınabilir ve süpervizör ile iletişime geçilebilir.
 • Defter üzerinde tespit edilen basit hataların düzeltilmesi için öğrencilere “revizyon“ hakkı verilir. Belirtilen eksikler giderilene kadar staj kabul edilmez.
 • Staj Defterinin içeriğiyetersiz bulunduğu takdirde staj tümüyle veya kısmen reddedilebilir.