MÜDEK

Makine Mühendisliği Bölümü Öz Görevi:

Çağdaş ve kapsamlı makine mühendisliği eğitimi ile farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap veren tam donanımlı mezunlar yetiştirmek,

Sanayi ve devlet kurumları ile yakın işbirliği içinde olarak bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlamak,

Nitelikli, özgün ve yenilikçi araştırmalar yaparak bilimsel ve teknolojik gelişmeye katkı sağlamaktır.

Makine Mühendisliği Bölümü Eğitim Amaçları:

Makine Mühendisliği programı eğitim amaçları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. Eğitim amaçları, programın uzun vadeli hedeflerini yansıtmakta olup, mezunların yakın gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentilerini içermektedir. Bu çerçevede, programın eğitim amaçları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

 

Mezunlarımız;

EA 1) İmalat, tasarım, araştırma-geliştirme, eğitim-danışmanlık ve hizmet sektörleri olmak üzere kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda görev alırlar,

EA 2) Mühendisliğin ve teknolojinin değişen ihtiyaçları doğrultusunda akademik gelişimlerine devam ederler,

EA 3) Kendine güvenen, yenilikçi ve girişimci mühendisler olup, etik değerlere sahip ve çağın

sorunlarına duyarlıdırlar.

 

Makine Mühendisliği Bölümü Program Çıktıları:

Makina Mühendisliği alanına özgü bilgi ve becerileri kapsayacak şekilde tanımlanan program çıktıları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

PÇ1: Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

PÇ2: Karmaşık makine mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

PÇ3: Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

PÇ4: Makine mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

PÇ5: Karmaşık makine mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

PÇ6: Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

PÇ7: Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

PÇ8: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

PÇ9: Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; makine mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

PÇ10: Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

PÇ11: Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.