Programın Amacı

Klinik psikolojinin uzmanlık alanı, birey ve toplumda, ruh sağlığının ve günlük işlevselliğin, fiziksel, ruhsal ve sosyal alanlarda aksaması, bozulması durumlarında bireye ve topluma, yaşam boyu destek ve yardımcı olmaktır.

Klinik Psikoloji, çalışma alanının fiziksel, ruhsal ve sosyal çok geniş bir çerçeveyi kapsaması öncelikle psikolojinin tüm çalışma alanlarına ilişkin kavramların bilinmesini gerektirir. Bunun üzerine ruh sağlığının korunması, bu geniş çerçevede karşılaşılabilecek aksama ya /ya da bozulma durumlarında bireye destek olacak, kavram, teknik ve kuramsal bilgiye, uygulama becerilerine sahip, yetkin, meslek elemanlarına ihtiyaç duyar.

Gedik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülen Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, bu alanda dünyada olduğu kadar ülkemizde de gittikçe artan ihtiyacı karşılamaya yönelik nitelikli meslek elemanı, Klinik Psikolog, yetiştirmeyi amaçlar.

Bu amaçla,

Klinik psikologluk mesleğinin ilkelerine ve etik sorumluluk bilincine sahip, bireysel ve kültürler arası farklılıklara, gereksinimlere duyarlı,

Toplumu ruh sağlığı konusunda bilgilendirme ve koruma çalışmalarını yürütebilen,

Yeni fikirlere olduğu kadar kendi düşüncelerine de açık ve eleştirel bakabilen, klinik psikoloji alanındaki yenilikleri bu eleştirel bakış açısıyla takip edebilen,

İnsan yaşamı süresince ortaya çıkabilecek biyo-psiko-sosyal sorunları gözleyip, tanımlayabilen,

Temel psikolojik değerlendirme, psikolojik yardım ve müdahale tekniklerini bilip, uygulayabilen

Psikoterapi yaklaşımları arasındaki benzerlik ve farklılıkları sentezleyerek, belirli bir psikoterapi yaklaşımının müdahale tekniklerini süpervizyon altında öğrenip, uygulayabilen,

Klinik uygulamalarını bilimsel alana yansıtabilecek düzeyde, araştırma düzenleyip yürütebilen, araştırma verilerini analiz ederek sonuçlarını yorumlayabilen, yeni varsayımlar üretebilen, araştırmacı,

Kendi disiplini içerisinde ve diğer disiplinler ile ekip halinde çalışabilen,

Ulusal ve uluslararası literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilen mezunlar yetiştirmek programın hedefidir.

Eğitim programı öğrencilerin, üniversitede edindikleri psikoloji mesleğine ilişkin kuramsal bilgi ve becerileri uygulamalı olarak geliştirmek üzerine planlanmıştır.

Programda, Ruh sağlığı alanında temel klinik becerileri kazandırmayı hedefleyen kuramsal ve uygulamalı dersler ve bilimsel araştırma yöntemleriyle ilgili zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin tercihlerine göre alabilecekleri geniş bir seçmeli ders havuzu bulunmaktadır.

T.C. İstanbul Gedik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı öğrencilerine Yüksek Lisans derecesi düzeyi ve Uzman Klinik Psikolog ünvanı sağlar.