Merkezin Faaliyet Alanları

  • Disiplinler arası araştırma ve uygulama alanı olan spor bilimleri konusunda, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin eğitim, araştırma, uygulama ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak.
  • Farklı kurum ve birimlerle sporcu fizyolojisi, sağlığı ve rehabilitasyonu ile ilgili alanlarda yürütülen bilimsel ve teknik araştırmaları teşvik etmek ve desteklemek.
  • Toplumun tüm kesimlerinde spor bilimlerine yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak, konuya ilişkin bilimsel veri tabanını oluşturmak ve ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla bilimsel işbirliği çerçevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek.
  • Spor bilimleri konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak.
  • Yurt içinde ve yurt dışında benzer amaçlar için çalışan merkez ve kurumlarla işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve bilimsel ziyaretler gerçekleştirmek.
  • Spor bilimlerine yönelik ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek; aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak.
  • Birimler arasında işbirliği yaparak konuyla ilgili toplumun tüm kesimlerine yönelik eğitim hizmetleri vermek.
  • Spor bilimlerine yönelik ihtiyaçların analizi ve sorunların azaltılması yönünde çalışmalar yapmak, çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesinde gerekli ölçme ve değerlendirmeleri yapmak, araştırmalar yoluyla yaşam kalitesini arttırmada katkı sağlamak.
  • Merkezin desteklediği ya da Merkez aracılığı ile yapılan bilimsel çalışmaların akademik ortamlarda sunulması için gerekli maddi desteği sağlamak.