Merkezin Faaliyet Alanları

Merkez Faaliyetleri:

 1. Enerji kaynaklarıyla ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak, yeni yöntemler geliştirmek ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak,
 2. Enerji konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, yapılan çalışmaları takip etmek ve yürütmek,
 3. Enerji teknolojileri alanlarında kullanılan kaynaklarla ilgili sorunları tespit etmek, incelemek, araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek. Yapılan çalışmalarla ilgili bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenlemek ve ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak,
 4. Enerji teknolojileri ve uygulamaları alanında, kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırmaları; planlamak, gerçekleştirmek ve kurumlar arası koordinasyon sağlamak, konu ile ilgili sorunlar hakkında araştırmalar, incelemeler laboratuvar deneyleri, ekspertiz raporları ve benzeri işler yapmak,
 5. Enerji bilim ve teknolojileri alanlarında bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik veriler açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri eğitim, yönetim ve araçlarının geliştirilmesine yönelik yayınlar yapmak.
 6. Enerji teknolojileri ve kaynakları ile ilgili sistem ve bileşenleri, endüstri ile birlikte planlamak, üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalandırmak.
 7. Sürdürülebilir, yenilenebilir, yenilenemez enerji programları ve benzeri programlarda çalışacak olanlar için eğitim ve sertifikasyon faaliyetlerini yürütmek, bu eğitim programları sonunda sertifika vermek, bu bağlamda bina enerji yöneticisi sertifikasyon programı gibi programları yürütmek, bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
 8. Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle proje konularında işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası öğrenci/öğretim üyesi değişimi imkânları oluşturmak,
 9. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre enerji teknolojileri, enerjinin etkin/verimli kullanımı ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı konularında araştırma, danışmanlık, proje, tasarım, üretim, onarım, bakım ve benzeri hizmetler sunmak,
 10. Yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarını yurt dışında ve yurt içinde bilim ve teknoloji dergilerinde yayınlamak, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak,
 11. Yenilenebilir enerji konusundaki mevcut teknolojilerin ülkemize kazandırılması için çalışmalar yapmak ve projeler yürütmek,
 12. Merkez ile teknopark ve sanayi işbirliği çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili sistem ve bileşenleri üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalandırmak,
 13. Kamu ve özel kuruluşların ülkemiz yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelleri, kullanılabilirlikleri, verimlilikleri gibi konularda gereksinim duyduğu araştırmaları ve uygulamaları; planlamak, gerçekleştirmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak,
 14. Üniversite öğrencilerine bu konuda araştırma ve geliştirme bilincini kazandırmak, Üniversitede yenilenebilir enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve kamuoyunu yenilenebilir enerji konusunda bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek.
 15. Merkez ile diğer merkezler, enstitüler ve üniversiteler arası işbirliğini sağlamak, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak,
 16. Pendik İlçesi ve çevresindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması ve bu kaynaklardan yararlanılması konusunda yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
 17. Enerji uygulamaları konusunda, ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla Merkez arasında işbirliği geliştirmek,
 18. Rektörlük ve yetkili kurullarca verilecek diğer çalışmaları yapmak.