Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Özgörev (Misyon): Enerji bilim ve teknolojileri ile ilgili alanlarda öncü nitelikte ileri bilimsel araştırmalar yapmak, bu araştırmalar neticesinde sanayi ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde yeni bilimsel teknolojileri öğretmek ve üretmek.

Özgörüş (Vizyon): Enerji bilim ve teknolojileri alanında önde gelen araştırma, uygulama ve öğretim merkezi olmak.

Amacı: Gelişen teknolojiye paralel olarak enerji talebi, sanayileşme ve nüfusun hızla büyümesi nedeniyle en üst seviyelere ulaşmıştır. Enerji krizi konusundaki farkındalık, araştırmacıları bu anlamda yeni çözüm arayışlarına ve yeni teknolojilerin kullanılmasına dair çalışmalara yönlendirmiştir. Enerji talebinin hali hazırda büyük kısmını karşılayan konvansiyonel enerji kaynaklarından fosil yakıtların, özellikle de petrolün, önümüzdeki 200-300 yıl içerisinde tükeneceği tahmin edilmektedir. Bu duruma çözüm üretebilmek adına hem konvansiyonel enerji hem de alternatif enerji kaynaklarına ilişkin birçok ArGe/ÜrGe projeleri yapılması gereklidir.

Yenilenebilir enerji, ülkelerin enerji ihtiyaçlarını yerli kaynaklarla karşılayarak dışa ba­ğımlılıklarının azaltılması, kaynakları çeşitlendirerek sürdürülebilir enerji kullanımının sağlanması ve enerji tüketimi neticesinde çevreye verilen zararların en aza indirilmesi açı­larından son derece önemli bir yere sahiptir. Bugün dünya genelinde tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 20’si yenilenebilir kaynaklardan elde edilmektedir. Mevcut durumda fosil yakıtlara olan bağımlılık yüksek düzeyde olmasına rağmen yıllar itibarıyla yenilenebilir enerjinin kullanım oranları giderek artmaktadır.

Son yıllarda global trende ayak uyduran Türkiye’de de yenilenebilir enerji alanında önemli ilerlemeler kaydedilmektedir. 2016 yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin yenilenebilir enerji toplam kurulu gücü yaklaşık 35 GW olarak hesaplanırken, toplam elektrik üreti­minin ise yüzde 35’i yenilenebilir kaynaklar tarafından karşılanmaktadır. Bu kurulu gü­cün büyük çoğunluğunu hidrolik enerji oluşturmaktadır. Rüzgar ve güneş gibi modern yenilenebilir enerji çeşitleri olarak tanımlanan kaynakların oranları ise yıllar içerisinde artmasına rağmen henüz tatmin edici seviyelerde değildir.

Bu bağlamda kurulması planlanan, Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi,

 • enerji ve ilgili alanlarda öncü nitelikte bilimsel araştırmalar yapmak,
 • enerji sektörü tarafından desteklenen ArGe/ÜrGe projeleri gerçekleştirmek,
 • yüksek kalitede eğitim-öğretim vererek üst düzey akademik formasyona sahip insanlar yetiştirmek ve
 • ilgili konularda düşünce, öneriler ve çözümler üreterek yol gösterici olmak

hedeflerine yönelmiştir.

Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin,

 • Yenilenebilir Enerji,
 • Nükleer Araştırmalar,
 • Enerji Planlaması ve Yönetimi,
 • Konvansiyonel Enerji,

olmak üzere 4 farklı bölümden oluşması ve her bölüme alanında uzman, sorumlu bir kişinin seçilmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda hem akademik hem de sektörel anlamda projeler üretilmeli ve çalışma grupları oluşturulmalıdır.

Merkezin başlıca amaçları;

 1. Enerji bilim ve teknolojileri alanlarında uygulamaya yönelik araştırma çalışmaları yapmak ve yeni teknolojiler geliştirmek, bu bağlamda;
 2. Rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle gibi alternatif/yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı, çevre ile dost temiz enerji üretmeye yönelik yöntem, süreç ve teknoloji geliştirme konularında araştırmalar yapmak, bunları uygulamaya aktarmak, bu konularda yapılan çalışmalara katkı yapmak ve bu çalışmaları teşvik edici etkinliklerde bulunmak,
 3. Kömür, petrol, doğalgaz, nükleer gibi konvansiyonel enerji kaynaklarının kullanımında verimliliği artırmaya ve bu kaynakların kullanımı ile enerji üretimi yapan merkezlerin çevreye muhtemel olumsuz etkilerini gidermeye/azaltmaya yönelik araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları yapmak, yaptırmak ve bu konuda yeni yöntem, süreç ve teknolojiler geliştirerek uygulamak,
 4. Sanayide, endüstride ve binalarda enerji kullanım performanslarını saptamak, bu araçlarda enerjinin etkin-verimli kullanımını sağlamaya ve enerji kaybını azaltmaya yönelik ileri malzeme, yöntem ve teknolojileri geliştirmek,
 5. Uygulamaya yönelik temel bilimler, mühendislik ve mimarlık araştırmalarını disiplinler arası düzeyde gerçekleştirerek enerji teknolojisi konularında gelişmiş ürün, yöntem, süreç ve teknolojileri ortaya çıkarmak amacıyla farklı bilim ve teknoloji alanlarını bir araya getiren disiplinler arası, koordineli proje çalışmalarını yürütmek,
 6. Enerji teknolojileri alanında uzman öğretim elemanları yetiştirmek ve enerji problemlerine karşı çözüm yolları üretmek,
 7. Enerji teknolojisinin geliştirilmesi yönünde sanayi, üniversite ve diğer araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılmasını sağlamak ve bu bağlamda model, strateji, plan ve proje çalışmalarının yapılması ve yönlendirilmesi gibi konularda bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak.
 8. Altyapı, proje ve yetişmiş insan gücüyle Türkiye’nin enerji teknolojileri AR-GE faaliyetlerine katkı sağlamak,
 9. Geliştirilen teknolojiler ile elde edilen sonuçların kullanıcı ve uygulayıcılara aktarılmasına katkıda bulunmak.
 10. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yöre ve Türkiye çapında potansiyellerinin tespitini yapmak ve bunlardan enerji üretim sistemleri ve teknolojileri ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı bir birim olarak enerji üretimini teşvik etmek.

İstanbul Gedik Üniversitesi; 2011 yılında Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından 2547 sayılı Yasa ile kurulmuş olan İstanbul Gedik Üniversitesinin bünyesinde Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olmak üzere dört fakülte, 24 programıyla Gedik Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Gedik Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Robot Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Su Altı Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kaynak Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mimarlık, Şehircilik ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Gedik Üniversitesi Gedik Holding’in kurmuş olduğu GEV’in bünyesinde olduğundan, Gedik Holding çatısı altındaki Gedik Kaynak A.Ş.’nin 53 yıllık tecrübesinden de faydalanacaktır. Kurulması planlanan merkezde, daha çok uygulamaya ve ürünlere, patentlere yönelik, Üniversite-Sanayi iş birliği projelerine öncelik verilecektir. Merkezin bünyesinde bulunacak laboratuvar ve test cihaz ve imkanları birden fazla uygulama alanına, bölümlere ve gerektiğinde Gedik Üniversitesi dışında yapılan proje çalışmalarına hizmet sunup, sanayiye daha kolay ve doğrudan bir “enerji alanında ArGe ve teknik hizmet yüzeyi ” oluşturacaktır. Önerilen merkez, Gedik Eğitim Vakfı (GEV)’in de desteğini alarak bünyesinde bulundurduğu akademisyen ve teknik personeli hem teorik hem de pratik uygulamalarda kullanacaktır.

İstanbul Gedik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, enerji bilim ve teknolojileri ile ilgili alanlarda öncü nitelikte ileri bilimsel araştırmalar yaparak, bu araştırmalar neticesinde sanayi ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde yeni bilimsel teknolojileri öğretmek ve üretmek konusunda önde gelen araştırma, uygulama ve öğretim merkezi olacaktır.