Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

21.yüzyıl içerisinde bütün bilim dalları ve mesleki disiplinlerde çok köklü gelişim ve değişimler yaşanmıştır. Şüphesiz ki diğer alanlarda yaşanan gelişimler sağlık sektörüne de olumlu anlamda yansımıştır. Hekimlik mesleği hastalıklara yönelik tanı, teşhis ve tedavi yöntemlerinin araştırılmasında mutlaka mühendislik teknolojilerinin ürettiği metot ve cihazlardan yararlanmaktadır. Bugün, birçok hastalığın teşhis ve tedavisinde tıbbi görüntüleme cihazları ve teknikerleri hekimlerin en önemli yardımcıları haline gelmiştir.

Sağlık çalışanlarına yönelik görev ve yetki tanımlamalarının yapıldığı yönetmelik uyarınca; Tıbbi Görüntüleme Teknikerleri,

a) Hasta ve çalışana yönelik radyasyon güvenlik önlemlerini uygular.

b) Tıbbi görüntüleme cihazını ve ortamı radyografik incelemeye hazır hale getirir.
c)Cihazların kalibrasyonunu kontrol eder, bakım ve tamirinin zamanında yapılması için ilgililere bilgi verir.
ç) Radyografik inceleme öncesinde hastayı hazırlar ve bilgi verir.

d) Doğrudan ya da radyoopaklı radyografi, bilgisayarlı tomografi ve kemik mineral dansitometresi çekimleri ile manyetik rezonans ve anjiyografi görüntülemesi yapar.

e) Film banyo/baskı işlemleri ve görüntülerin elektronik kayıt işlemlerini yapar.

f) Radyoaktif atıkların muhafazasını ve imha edilmesinde görev alır.

g) Uzman eşliğinde radyonüklid görüntüleme ve floroskopi yapar.
ğ) Hekim eşliğinde radyoopak madde enjeksiyonu yapar.

Misyon ve Vizyon

İstanbul Gedik Üniversitesi Meslekyüksekolu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programının misyon ve vizyonu; Uluslararası Tıbbi etik ilkelere uygun olarak, sağlık kuruluşlarındaki hekim ve yetkililerin kendilerinden talep edeceği, teşhis ve tedaviye yardımcı görüntü ve bilgilerin eksiksiz, zamanında ve anlaşılır şekilde elde ederek, toplum sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde aktif rol alabilecek ve sadece Türkiye’de değil Dünya’nın herhangi bir yerinde ihtiyaç duyulması halinde insanlığa hizmet edebilecek yabancı dil, teknik bilgi ve donanıma sahip, dürüst teknikerler yetiştirmektir.