İnsan Araştırmaları Etik Komitesi

İnsan Araştırmaları Etik Kurulunun Amacı:

 • İstanbul Gedik Üniversitesi bünyesinde   akademik ve idari personelin yapacağı veri kaynağı olarak insan kullanmayı gerektiren araştırmaların , evrensel araştırma etiği çerçevesinde, katılımcıların fiziksel ve ruhsal sağlığını tehdit etmeden gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Katılımcıların haklarıyla ilgili bilgi ve duyarlılıklarını artırmak için  yazılı belgelerin geliştirilmesini sağlamak.
 • İnsan katılımcıların  yer aldığı çalışmaların, etik ilkelerle uyumlu yürütülmesini sağlamak.

İnsan Araştırmaları Alt Etik Kurulu:

İstanbul Gedik Üniversitesi Etik Kurulu yönergesi 7,i maddesi uyarınca Üniversitede görev yapan , sosyal, sağlık ve fen bilimleri alanlarındaki öğretim üyeleri arasından Etik Kurulca  belirlenir ve rektörün onayı ile görevlendirilir.

Katılımcıların Temel Hakları

 1. Araştırmacıların kim olduğunu bilme hakkı
 2. Araştırmanın kapsamını ve yapılış amacını bilme hakkı
 3. Araştırmanın potansiyel yararları ve olası riskler konusunda bilgi edinme hakkı
 4. Katılımın kapsamı hakkında (katılımcıdan ne yapması ve katılımın ne kadar sürmesi beklenmekte) bilgi edinme hakkı
 5. Katılımın gönüllülük esasına dayalı olduğunu bilme hakkı
 6. İstediği zaman, istediği aşamada, herhangi bir yaptırımla karşılaşmaksızın araştırmaya katılımdan vazgeçebileceğini bilme hakkı
 7. Sağlayacağı bilgilerin gizliliğinin ne oranda ve nasıl korunacağını bilme hakkı
 8. Elde edilen verilerin nasıl kullanılacağını bilme hakkı
 9. Araştırmaya yönelik sorularını ve daha fazla bilgi edinme talebini kime yönlendirebileceğini bilme hakkı

Araştırmacıların İA Etik Kurulları Tarafından Denetlenen Temel Sorumlulukları

 1. Araştırmalarını, katılımcılara minimum (günlük yaşamda normal olarak karşılaşılabilecek) risklerin üzerinde herhangi bir rahatsızlık vermeyecek şekilde tasarlamak.
 2. Araştırma öncesi, katılımcıları araştırmanın amacı, kapsamı, bilginin nasıl kullanılacağı ve gizliliğin nasıl korunacağı konularında bilgilendirmek.
 3. Hiçbir koşulda, araştırmaya katılımı zorunlu kılmamak; katılımın gönüllü olmasını sağlamak ve bu konuda katılımcıları çok net biçimde bilgilendirmek.
 4. Yukarıdaki bilgilerin sağlanmasına müteakip, katılımcıların katılım için onaylarını (Bilgilendirilmiş Onay formlarını kullanarak – bkz. örnek Bilgilendirlmiş Onay Formu) yazılı olarak almak.
 5. Elde edilen verilerin, katılımcılara iletildiği şekliyle kullanılması için gerekli önlemleri almak; bilgilerin amaç dışında kullanımını önlemek.
 6. Yetişkin ya da yetkin olmayan (bebekler ve zihinsel engelli katılımcılar gibi) katılımcılardan bilgi toplanmasının gerekli olduğu durumlarda, katılımcıların vasilerinin onayını yazılı olarak almak.
 7. Araştırmanın amacının başlangıç safhasında tamamiyle açıklanmamasını gerektiren bir durumda, araştırma sonrası, katılımcıları amaç konusunda (Katılım Sonrası Bilgilendirme – Debrifing – formu kullanarak – bkz. örnek Katılım Sonrası Bilgilendirme Formu) hem yazılı hem de sözlü olarak ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmek; başlangıçta amacın tamamiyle paylaşılmamasının nedenlerini katılımcılara aktarmak, katılımcıların bu konuya yönelik sorularını cevaplamak.
 8. Veri toplama, analiz, ya da raporlama sürecinde öngörülemeyen ya da kontrol edilemeyen nedenlerle, duygusal ya da fiziksel olarak zarar gören katılımcılara karşı sorumlu olmak.