Hemşirelik

Hemşirelik sağlık sektörünün öncü bölümlerinden birisidir. Türk Hemşireler Derneği (THD) Eğitim Komisyonunun 1981 yılında yapmış olduğu tanıma göre; “Hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden, bu kişilerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir”. Hemşirelerin bakım verme, tedavi planına katılma gibi rollerinin yanında, danışmanlık, araştırma, yönetim, kalite geliştirme, işbirliği yapma ve iletişimi sağlama gibi rolleri de bulunmaktadır.

Hemşirelik Bölümü’nün amacı, öncelikle birey ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirme amacıyla çalışan, hastalık durumunda hemşirelik bakımını kanıta dayalı uygulamalar ışığında planlayabilen, uygulayabilen, değerlendirebilen, eleştirel düşünen, akademik üstünlük ve araştırma öğelerini birleştiren hemşire yetiştirmektir.

Mezunlar, tüm özel ve kamu hastaneleri, aile sağlığı merkezleri, tıp merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşları, yaşlı bakım evleri, okullar, işyeri sağlık birimleri, evde bakım hizmeti veren kuruluşlar ve acil sağlık hizmetleri gibi yerlerde çalışma olanağına sahiptir.