1 Haz 2018

TÜBİTAK ARDEB 4004 Mühendis Olmaya Adım Adım Projesi Geçti

Projenin Süresi, Tarihi: 9 AY- 2018/2019
Proje Sonucu: DEVAM EDİYOR
Projenin Fon Kaynağı: TÜBİTAK

Proje Web Sitesi: http://muhendisolmayaadimadim.gedik.edu.tr

Projenin Paydaşları: İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Projenin Amacı: Ailenin sosyo-ekonomik durumu, anne babanın eğitim durumu, okulun bulunduğu çevre, okulun eğitim donanımı, din, etnik kimlik, dil, ailenin sosyo-kültürel düzeyi öğrencilerin gelecekteki kariyerlerini, başarılarını ve yaşam standartlarını belirleyen en önemli etkenlerdir. Bu etkenlerin olumsuz etkisini azaltabilen yegâne unsurlardan biri öğretmenlerdir. Bu projede, İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi –Eyüp Müdürlüğü’nün sorumluluğunda ilkokul 4. sınıf- ortaokul 8. Sınıf 70 öğrenci için hafta sonları mühendislik eğitimi verilmesi amaçlanmıştır. Projenin diğer amaçları ise, bu çocukların mühendislik mesleğini tanıması, mühendislik mesleğine ilgilerinin artırılması, mühendislik alanlarını etkinliklerle deneyimlemeleri, mühendislik tasarım süreçlerinin öğrenilmesi, problem çözme becerilerinin artırılması ve fen, matematik derslerine olan ilgi ve motivasyonlarının artırılmasıdır.

Proje Süreci: Mühendislik eğitimi, öğrenci merkezli araştırma sorgulamaya dayalı mühendislik tasarım süreci basamaklarına odaklı olarak gerçekleşecek uygulamalı deneyler, atölye çalışmaları, gezi ve gözlemlerden oluşmaktadır. Etkinlikler, çevre, inşaat, elektrik, tekstil, ziraat, kimya, mimarlık, uzay, biyomedikal ve yazılım mühendisliği boyutuyla sınırlıdır. Proje eğitimleri genel olarak İstanbul Gedik Üniversitesinde gerçekleştirilecek olup, sadece Ziraat mühendisliği etkinliği Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesinde uygulamalı gezi ve gözlemlerle, mimarlık etkinliği ise Trakya Üniversitesi ve Edirne ilinde uygulamalı, gezi ve gözlemlere dayalı olarak gerçekleşecektir. Deneysel çalışma olarak gerçekleşecek proje uygulamalarında çıktıların değerlendirilebilmesi için karma yöntem kullanılacaktır. Mühendislik uygulamalarının öğrencilerde ne düzeyde mühendislik mesleği bilgisini oluşturduğu, meslekleri tanıdıkları, mühendislik tasarım süreçlerini öğrendikleri, mühendislik mesleğine olan tutumlarındaki değişimleri ve problem çözme becerilerindeki gelişimlerinin ne düzeyde gerçekleştirdiği ve sürecin nasıl ilerlediğini belirlemek amacıyla nitel ve nicel ölçeklerin birlikte kullanıldığı iç içe gömülü desen kullanılacaktır. 21. yüzyıl becerileri olarak kabul edilen yenilikçi, yaratıcı, problem çözebilen, eleştirel düşünme ve iletişim becerilerine sahip, bilim ve teknoloji okuryazarı gençler yetiştirmek için tasarlanan, fen, matematik, teknoloji ve mühendislik alanlarının entegrasyonundan oluşan FeTeMM (STEM) eğitiminin içinde yer alan mühendislik eğitimi ile dezavantajlı olarak görülen bir grup öğrencinin geleceklerine olumlu yönde etki oluşturmak projenin hedeflenen en temel çıktısıdır.