Ders İçerikleri

MYL 502 Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri
Bu dersin temel amacı yüksek lisans öğrencilerine rehberlik sağlayacak temel araştırma bilgilerinin sağlanmasıdır. Bunun için öncelikle öğrencilere bir konu ve soru belirlemek ve bu araştırma sorunsalını net bir şekilde ifade edebilmenin yöntemleri gösterilecektir. İkinci aşamada, bu araştırma sorusunun ele alınmasında uygulanabilecek yöntemler tariflenecektir. Belirlenen yöntem çerçevesinde literatüre taraması yapmak, bibliyografya oluşturmak, ana ve ikincil kaynakları belirlemek ve tüm bu veriler ışığında araştırma sorusu ve yöntem çerçevesinde bir kurgu oluşturmaları dersin hedefidir.

MYL 521 Çevresel Algı
Bu dersin amacı, algı kuramları tanıtmak; fiziksel çevre ile kurulan ilişkiyi anlama ve fark etme yetisi kazandırmak; öğrencinin çevre algısını geliştirmek ve fiziksel çevre ile kurulan ilişkinin zihinsel yansımalarını ifade etmeyi öğretmektir. Bu derste ayrıca çevre algısında tüm duyuların etkinliği üzerine farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.
Ders kapsamında algı süreci, kavram ve özellikler üzerinden tanıtılarak; çevresel algıda fiziksel, sosyo-kültürel ve psikolojik boyutlar aktarılacaktır. Algılama ve kent algısı üzerine geliştirilen kuramlar açıklanacak; fiziksel çevre ile kurulan ilişkinin zihinsel yansımaları zihinsel haritalar kuramı üzerinden tartışılacaktır. Söz konusu algılama kuramları örnek araştırmalar üzerine yapılan tartışmalar ve analizler ile pekiştirilecektir.
Alan çalışması ile herhangi bir olgu, olay, nesne, mekan ya da kent parçasının farklı kullanıcı grupları üzerinde yarattığı algı bütünün (görsel, işitsel, kokusal ve dokunsal algı) analiz edilmesi ve kolaj, montaj, video, haritalama ve diyagram üzerinden sunulması sağlanacaktır.

MYL 525 20. yy. Mimarisinde Estetik
Bu dersin amacı; estetik ve mimaride estetik kavramlarının irdelenerek, bu kavramlar içerisinden form ve renk kavramlarının detaylı olarak ele alınması ile birlikte mekan algısı içerisindeki yeri ile tartışma ortamının oluşmasını sağlamaktır. 20. yüzyılın sosyal yapısı ve ekonomik koşulları vb gibi mimariyi etkileyen faktörlerle birlikte 5 bölüme ayrılmış olan bu dönemin, temel tasarım ilkeleri vb gibi estetik değerlerle oluşum sürecininin sunulmasını hedeflemektedir. Ayrıca estetik kavramı ve mimaride estetik verilerin mimaride kullanımıyla ilgili bilgilerini geliştirmeyi sağlamaktadır.
Bu ders kapsamında, estetik kavrami, mekansal algılama, tarihsel gelişim-değişim süreci, formel estetik (biçim,renk, doku, isik/gölge), biçim ve biçimlendirme yaklasimlari; düsünme ve görsellestirme, biçimlerin estetik analizi, mimaride estetik faktörü irdelenmektedir. Edinilen estetik bilgi alt yapısıyla birlikte 5 döneme bölümüş olan 20. yy mimari akımlarındaki etkileri edinilen bilgiler ışığında incelenmektedir.

MYL 508 Proje II-Mimari Tasarım
Mimari tasarlama (proje) çalışmalarının dayandırılacağı kavramsal yaklaşımın oluşturulması; Mimari tasarlama (proje) çalışmalarının dayandırılacağı kuramsal yaklaşımın oluşturulması; Mimari tasarım araştırmalarına odaklanan araştırma metodolojisinin kurgulanması; Mimari tasarımda yakın ve uzak çevre ilişkilerinin sistematik olarak kurulabilmesi için tarihi, sosyal, mimari karakteristiklerin analizi- elde edilen veriler bağlamında kentsel mekandaki çevre – bina – mekan ilişkilerinin kurulması;Tarih, Çevre,Ekonominin ve Teknolojinin; Sosyal yaşamla; Psikoloji disiplininin kuramsal verilerinin değerlendirilmesi, bu verilerin tasarlama bilgisine dönüştürülerek yararlanılması, yorumlanması; Proje geliştirme farklı disiplinlerden gelen bilginin sentezinin yapılması; Karşılaştırmalı çalışmalarla proje geliştirme; Alan çalışması ile proje geliştirme; Proje geliştirme, raporlama teknikleri; Proje sunuşu ile ilgili temsil esaslarını içermektedir.

MYL 504 Mimari Tasarım Süreçleri ve Etkileşimler
Tasarım süreci, araçları ve etkileşimlerinin tartışılması; tasarım süreci-tasarım bilgisi ve yaratıcılık arasındaki potansiyellerin irdelenmesi; deneysel tasarım süreçlerinin tartışılması; güncel mimarlık araştırmaları ile etkileşimde olan disiplinlerin, stratejileri ve üretim süreçlerinin analizleri üzerine araştırma, veri toplama, tartışma ve yazılı-görsel üretimlerin gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.