Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan Eğitim kavramı geçmişten bugüne verilen öğrenme metotlarının gelişmesiyle birlikte değişik yollarla aktarılmış ve günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir eğitim şekli olmuştur.

Uzaktan Eğitim, teknolojinin kazandırdığı yenilikçi mekanizmaları kullanarak eğitimini tamamlamak isteyen tüm bireylere, mekân ve zamandan bağımsız olarak olanak sağlayan eğitim şeklidir.

Misyonumuz

 Yaşam boyu eğitim kapsamında öğretim elemanlarımızın sahip olduğu yüksek bilgi birikimini uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak topluma ulaştırmak, uzaktan eğitim yoluyla sunulan hizmetlerde uluslararası düzeyde kaliteyi yakalamaktır. Disiplinler arası yaklaşıma açık, bilgiyi paylaşan, üretkenliği ve yaratıcı düşünmeyi destekleyen ortam oluşturarak bunu bir kültür haline getirmektir.

 Vizyonumuz

 İstanbul Gedik Üniversitesi olarak dünyamızda hızla gelişen teknolojiyi takip ederek, öğrencilerimize en iyi, en yenilikçi, en gelişmiş eğitimi vermek.

Temel değerler

 Uzaktan Eğitim Merkezi, misyon ve vizyonu doğrultusunda gerçekleştireceği tüm faaliyetlerde aşağıda ifade edilen değerleri benimseyerek, çalışmalarını sürdürmektedir:

 • Yenilikçi ve fark yaratma
 • Sürekli iyileştirme
 • Öğrenme merkezlilik
 • Güvenilir ve kapsayıcı
 • Şeffaf ve hesap verilebilir
 • Etik ilkelere bağlı
 • Erişilebilir ve esnek

 

Uzaktan eğitim politikası

Temel politikamız, İstanbul Gedik Üniversitesi olarak, eğitim ve öğretim, teknoloji ve sanat uygulamalarını, ulusal ve uluslararası düzeye uygun olarak dijital öğrenme ortamlarında sunmak ve bu alanda yenilikçi adımlar atmaktır.

Bu kapsamda uzaktan eğitim sisteminde;

 • Uzaktan eğitim süreçlerinin, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)’de oluşturulacak bir komisyonca birimler arası eşgüdümü de sağlamak üzere planlanması ve Eğitim Planlama ve Geliştirme Komisyonuna sunulması,
 • Üniversitedeki mevcut Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)’in güçlendirilmesi ve uzaktan eğitim uygulamasının geliştirilmesi,
 • Öğretim ortam ve araçlarının yeni yaklaşım ve yöntemlerle desteklenmesi,
 • Dijital kütüphane ve öğrenme kaynaklarının nitelik ve nicelik olarak sürekli iyileştirmesi,

Uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme sürecinin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, hedeflenmektedir.