Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Gerek özel sektör gerekse kamu kurumlarında, Halkla ilişkiler alanında teorik ve pratik bilgi ve becerilerle donatılmış, iletişim teknolojilerini en iyi şekilde kullanabilen, yazılı ve sözlü iletişim kurallarına hâkim ve etkili iletişim becerilerine sahip, kurumsal iletişim çalışmalarında etkili çalışabilecek insan kaynağına duyulan ihtiyaç her geçen gün artarak devam etmektedir.

İstanbul Gedik Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Tanıtım Programı, bu ihtiyacı karşılamak için en son teknoloji ve gelişmeleri takip ederek her türlü desteği sağlamak için uzman akademik kadrosuyla durmadan çalışmaktadır.

Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz, tanıtım, reklam hazırlama, pazarlama, yazım teknikleri, kurumsal iletişim, etkili iletişim ve beden dili, iletişim psikolojisi ve ikna, müşteri ilişkileri, kitle iletişimi, kriz iletişimi, medya planlama, sosyal medya uzmanlığı, dijital medya, grafik tasarım, fotoğrafçılık, marka yönetimi, stratejik yönetim, insan kaynakları gibi alanlarda verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerle donanımlı hale gelip sektörün ihtiyaçlarına cevap vermektedirler.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programından mezun olan öğrenciler, belediyelerde, danışmanlık ve organizasyon şirketlerinde, medya kuruluşlarında, reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında, sivil toplum kuruluşlarında ve halkla ilişkiler departmanı olan her türlü kurum ve kuruluşta istihdam edilirler.

Ayrıca Dikey Geçiş Sınavı ile Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler bölümlerine geçiş yapabilirler.

Amaç

Halkla İlişkiler sektöründe gerekli teorik ve pratik bilgi – becerileri edinmiş, kamuda ve özel sektörde, yerel yönetimlerde, STK’ larda, medyada çalışabilecek; Halkla İlişkiler, Pazarlama, Reklam, Müşteri İlişkileri, İnsan Kaynakları, Medya ve Organizasyon departman ya da birimlerinde istihdam ve tercih edilme önceliğine sahip, kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım ve hizmet birimlerinde görev alabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.

Hedef

Halkla İlişkiler ve Tanıtım mesleği hakkında temel bilgi ve kavramları bilen, sosyal ve devlet protokol bilgilerine hakim, Halkla İlişkilere yakın kavramların kullanım alanlarının ayırdına varabilen, kurumunu iç ve dış paydaşlar nezdinde temsil gücü ve yeterliliğine hakim, bilişim destekli bilgi belge yönetiminde etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurallarına ve etkin iletişim becerilerine sahip, kurumsal iletişim konusunda etkin ve bilgili, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip elemanlar yetiştirmek. Bunun yanı sıra; Sürekli İyileştirme, Toplam Kalite felsefesi ve Sosyal Sorumluluk anlayışını benimsemiş, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine açık, entelektüel ve yaratıcı bakış açısına sahip, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, kişisel gelişim ve yaşam boyu öğrenmeye açık, mesleki ve evrensel etik kodları içselleştirmiş sektör çalışanları yetiştirmektir.

Ayrıca; tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip bireyler yetiştirmektir.

Programın Amacı

Günümüzde Halkla İlişkiler, çağdaş yöneticilik anlayışının temel unsurudur. Yüzyılın başında kamuoyunu dikkate almayan ve özellikle iş adamlarında belirgin görünümü bulan tek hedefin kuruluşun daha çok kar etmesi, yani, sahiplerinin daha çok para kazanması olduğu görüşü, kuruluşlar büyüyüp ortak sayısı artmaya başladıkça geçerliliğini yitirmiştir. Ticaret ve Sanayi kuruluşları birkaç kişinin sermayesi ile yönetilemeyecek kadar büyüyüp halka açık şirketler biçimine dönüşünce, önce yöneticilerin halktan gelen ortaklarla olumlu ilişkiler kurması zorunluluğu ortaya çıkmış, daha sonra bu ilişkilerin çalışanları, müşterileri, bayileri, küçük satıcıları, kuruluşa yan madde sağlayanları, kuruluşun içinde bulunduğu yerel toplumu ve giderek eğitim kurumları ile hükümeti 1930’larda da tüm kamuoyunu içine alması ile sorumluluğun bilincine varan yöneticilik görüşü değer kazanmıştır.

Gedik Meslek Yüksek Okulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, uyguladığı eğitim programıyla öğrencilerine, örgütsel hedeflere ulaşılmasına, kurumsal felsefenin tanımlanmasına ve örgütsel değişimin gerçekleştirilmesine yardımcı olan bir yönetim perspektifi sunmaktadır. Bu programın temel amacı; örgütlerin kurum içi ve kurum dışı çevreleriyle ilişkilerini düzenleyecek bu bağlamda da, örgütlerin değişim ve gelişimini sağlayacak nitelikli ve donanımlı insan kaynağı yetiştirmektir. Programın bir diğer amacı, gerek kamu, gerekse özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler, reklam ve tanıtım birimlerinde çalışacak, ikna gücüne sahip, girişken, insanlarla etkileşimde bulunmaktan hoşlanan, çevredeki kaynakları seferber edebilen nitelikli elemanları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır. Ayrıca üretime ve insan kaynaklarına yönelik her türlü uygulamalarda doğru bir kurum imajı yaratmak için yeterli bilgiye kriz anında krizi yönetebilecek yaratıcılığa ve kabiliyete sahip uzmanlar yetiştirmek de ana hedeflerden biridir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, iletişim, ekonomi, sosyoloji ve psikoloji gibi bilim dallarından da yararlanarak, planlı ve sistematik bir çalışma modelini, kamuoyunda etkili olan halkla ilişkiler kampanyaları hazırlama, hedef kitleleri belirleme, uygulama ve değerlendirme becerisini geliştirici eğitim anlayışı sunmaktadır.
Artan rekabet koşulları altında sadece reklam sektöründe değil, tüm sektörlerde özellikle kurumsallaşmış şirketlerin yapılarına baktığımızda, bünyelerinde halkla ilişkiler departmanının bulunduğunu ve bu departmanlara verilen önemin zamanla arttığını ve artmaya devam ettiğini görmekteyiz. Bu şartlar altında Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı mezunları sadece reklam sektöründe değil, gerek kamu gerekse tüm özel sektör kurumlarında aranan eleman niteliğindedir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım programımız ile ülkemizde bu alanda yaşanan nitelikli istihdam açığını karşılayabilecek özelliklerde nitelikli elemanları yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Kimler Bu Programa Başvurabilir?

Halkla ilişkiler ve Tanıtım programını tercih edecek adayların, sosyal bilimlerle ilgili ve bu alanda başarılı, etkili bir sözel yeteneğe ve ikna gücüne sahip, girişken, insanlarla etkileşimde bulunmaktan hoşlanan, çevredeki kaynakları seferber edebilen, yaratıcı, aktif, iletişime açık ve dinamik nitelikte olması gerekmektedir.

Mezuniyet Sonrası

Özel kuruluşlar kar etmek amacıyla kurulmuş kuruluşlar olup kârlarını artırabilmek için verimli çalışmak zorundadırlar. Bu zorunluluk onlara kuruluş içinde ve kuruluş dışında beşeri ilişkiler alanında çalışmaya zorlamakta kuruluşla, kuruluş dışındaki kişi ve kurumlarla iyi ilişkileri sürdürmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla gerek özel gerekse kamu kuruluşlarında halkla ilişkilere verilen önem her geçen gün artmaktadır.

İki yıllık bu programdan mezun olanlar kamu ve özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler ve tanıtım birimlerinde ara kademe mesleki personel, müşteri ilişkileri uzmanı, ürün ya da hizmet sorumlusu olarak çalışabilmektedirler. Bunların yansıra, program mezunları, reklam, medya ve kamuoyu araştırmaları ile ilgili kuruluşlarda çalışma imkânlarına sahiptirler.

Günümüzde insanlar artık kuruluşlardan belli görevleri bekleyen bu görevlerin sebep ve sonuçlarını araştıran, görevlerin yerine getirilmemesi halinde de hesap soran bir yapıdadırlar. Diğer yandan insanların belirli konularda önbilgiye sahip olması yönetimin işini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Toplum bireyleriyle her basamakta girişilen bu olumlu, iyi niyete dayalı ilişkiler, yönetime ve teşkilatın çevresine ileriye dönük fayda sağlamaktadır.

Ülkemizde bir yandan tüm özel sektör ve kamu firmalarının hitap ettikleri kitlelere kendilerini daha iyi anlatma, tanıtma ihtiyacı ve bu alanda yetişmiş nitelikli eleman ihtiyacı sürekli artmakta iken diğer yandan halkla ilişkiler faaliyetlerinin reklam sektörü ile iç içeliği dikkati çekmektedir. Yıllar itibarıyla, Türkiye reklam sektörüne ait rakamlara baktığımızda, sektörün önemli bir gelişme eğilimine sahip olduğunu görüyoruz. Reklam sektörünün en önemli göstergesi olan toplam mecra reklam yatırımları da bunu doğruluyor. Reklamcılar Derneği’nin verilerine göre, 2010 yılının ilk altı ayında 1 milyar 835 milyon lira olan reklam harcamalarında, 2009’un aynı dönemine göre yüzde 36.33’lük büyüme gerçekleştiğini bu dönemde televizyon reklamlarının geçen yıla göre yüzde 45.92 büyümeyle 699 milyon liradan 1 milyar 20 milyon liraya çıktığını görmekteyiz. Dolayısıyla ülkemizde reklam sektöründe çalışacak nitelikli elemana ihtiyaç artış göstermektedir.