Ders Planı ve Program Çıktıları

Mekatronik Mühendisliği programı makine, elektrik-elektronik, kontrol ve yazılım alanlarının entegrasyonu ile oluşan çok disiplinli bir mühendislik programıdır. Karmaşık bir sistemin tasarımı, modellenmesi, simülasyonu ve analizi, bu sistemlerde problemlerin çözümü, mekatronik bir sistemin çalıştırılması, akıllı makinaların ve sistemlerin üretilmesi, veri toplama ve algılama sistemleri gibi çok geniş bir skalada mezunlarımızın çalışma yapabilmeleri için eğitim planı bu doğrultuda çağın gerektirdiği tüm teknolojik gelişmelere cevap verebilecek şekilde oluşturulmuştur. Eğitim amaçları ve program çıktıları doğrultusunda iyileştirme döngüsüne uygun olarak geliştirilen son program müfredatı programımızda yürütülmektedir.

Bir öğrencinin Mekatronik Mühendisliği Programı’ndan mezun olabilmesi için eğitim-öğretim müfredatında 8 yarıyılda içinde yer alan tüm dersleri (Toplam 240 AKTS) başarması gerekmektedir. Eğitim planındaki dersler 60 AKTS ederinde Matematik ve Temel Bilimler, 153 AKTS ederinde Mesleki Konular (Mühendislik Bilimleri + Mühendislik Tasarımı) ve 27 AKTS ederinde Genel Eğitim olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır. Dersi veren öğretim üyeleri tarafından derslerin bu kategorileri hangi ölçüde içerdiği belirlenmiştir.

Ders Planı / Ders İçerikleri / Öğrenim Çıktıları

Ön Koşul Zinciri

EĞİTİM AMAÇLARI

EA1 – Mekatronik mühendisliği alanlarında araştırma-geliştirme, ürün geliştirme, tasarım, modelleme, simülasyon, test, sistem entegrasyonu, kontrol, analiz ve sistem yönetimi kademelerinde bireysel ve/veya takım çalışmalarında bulunurlar.

EA2- Yaşam boyu öğrenme anlayışı içerisinde endüstriyel ve teknolojik yenilikleri takip ederek disiplinlerarası projelerde çalışırlar ve/veya lisansüstü eğitim çalışmaları yaparak kariyerlerini geliştirirler.

EA3- Mekatronik bir ürün geliştirerek ticari girişimlerde bulunurlar.

PROGRAM ÇIKTILARI

PÇ1- Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

PÇ2- Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

PÇ3- Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

PÇ4- Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

PÇ5- Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

PÇ6- Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

PÇ7- Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

PÇ8- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

PÇ9- Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

PÇ10- Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

PÇ11- Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

PÇ12- Sensör teknolojileri, bilgisayar bilimleri konularında bilgi; kontrol, elektronik, mekanik sistemler alanlarında çalışabilme becerisi; dinamik etkileşimli donanım ve yazılım içeren elektromekanik cihazların tasarımı ve analizi.