Menu

Mevzuat

 

Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi

(The Overarching Framework for Qualifications of the European Higher Education Area, QF-EHEA)

Düzeyler Öğrenme Çıktıları AKTS (ECTS)
Birinci düzey içerisinde ya da onabağlantılı olarak tanımlanan kısa dönem

(Short Cycle) yeterlikler

(Önlisans Derecesi )

Yükseköğretimde (birinci düzey içerisinde ya da ona bağlantılı olarak) tanımlanan kısa dönem (short cycle )derecesinin tamamlandığını belirten yeterlikleri kazanan öğrenciler:

 • Genel ortaöğretimde kazandıkları bilgiler üzerine kurulan ve ileri düzey ders kitapları ile desteklenen bir çalışma ya da mesleki çalışma alanında bilgi ve anlamaya sahip olduklarını tipik bir düzeyde gösterirler ve bu bilgilerini kişisel gelişmeleri ve daha sonraki eğitimleri yolunda birinci düzeyi tamamlamada (dikey geçiş için) kullanabilirler.
 • Bilgilerini ve anlayışlarını mesleki bağlamda uygulayabilirler.
 • İyi tanımlanmış somut ve soyut problemlere karşılık açık ve net bir biçimde verileri tanımlama ve kullanma kapasitesine sahiptirler.
 • İyi tanımlanmış somut ve soyut problemlere çözüm üretmek için verileri tanımlama ve kullanabilme yeteneğine sahiptirler.
 • Arkadaşları, danışmanları ve müşterileri ile anladıkları, becerileri ve eylemleri hakkında iletişim kurabilirler.
 • Belirli bir bağımsızlıkla ileri çalışmaları yapabilecek öğrenme becerilerine sahiptirler
120 AKTSkredisi,

2 yıl

Birinci Düzey (First Cycle) Yeterlikler(Lisans Derecesi) Yükseköğretimde birinci düzey (lisans) derecesinin tamamlandığını belirten yeterlikleri kazanan öğrenciler:

 • Genel ortaöğretimde kazanılan yeterlikler üzerinden kurulan ve tipik olarak bazı yönleri ile alanlarında güncel gelişmeleri kapsayan ileri düzey ders kitapları ile desteklenen bir alandaki bilgilere sahip olduklarını ve çalışmaları anladıklarını gösterirler.
 • Bilgi ve anlamalarını, işlerine ve mesleklerine profesyonel bir yaklaşımla uygulayabilirler ve çalışma alanlarında tartışmalar başlatıp sürdürebilen yetkinlikler ile problemleri çözebileceklerini gösterirler.
 • Çalışma alanları ile ilgili toplumsal, bilimsel ya da etik konular üzerine karar verebilmek için gerekli verileri toplama ve yorumlama yeterliliğine sahiptirler.
 • Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını bilgilendirip, onlara düşüncelerini, problemlerini ve çözümlerini iletebilirler.
 • Yüksek derecede özellikle ileri düzeyde çalışmaları sürdürmek için gerekli olan öğrenme becerilerini geliştirirler.
180-240AKTS

kredisi

3-4 yıl

İkinci Düzey (Second Cycle) Yeterlikler(Yüksek Lisans Derecesi) Yükseköğretimde ikinci düzey (yüksek lisans) derecesinin tamamlandığını belirten yeterlikleri kazananöğrenciler:

 • Tipik olarak birinci aşama ile ilişkilendirilmiş yeterliklerin genişlemesi ve güçlenmesi üzerine kurulmuş bilgi ve anlayışı ya da fırsatı, araştırma alanında, orijinal fikirlerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında kullanabildiklerini gösterirler.
 • Bilgi, anlama ve problem çözme yeteneklerini kendi çalışma alanları ile ilgili olarak geniş (ya da disiplinler arası) bağlamlarda yeni veya yabancı ortamlarda uygulayabilirler.
 • Tamamlanmamış veya sınırlı veriler ile bilgiyi tamamlayabilme, karmaşıklığı kontrol edebilme ve karar verebilme yeteneğine ve bu şekilde oluşturdukları bilgilerin uygulanmasında, sosyal ve etik sorumluluğun bilincine sahiptirler.
 • Ulaştıkları sonuçları ve onları destekleyen bilgi ve tartışmaları uzman olan ya da olmayan kişilere açıkça ve muğlak olmayan bir şekilde iletebilirler.
 • Büyük ölçüde kimseye bağlı olmaksızın veya özerk bir şekilde çalışmalarını sürdürmelerini sağlayacak öğrenme becerilerine sahiptirler.
En az 60AKTS kredisi

ikinci düzey

düzeyinde

olmak üzere,

90-120 AKTS

Kredisi

Üçüncü Düzey (Third Cycle) Yeterlikler(Doktora Derecesi) Yükseköğretimde üçüncü düzey (doktora) derecesinin tamamlandığını belirten yeterlikleri kazanan öğrenciler:

 • Bir çalışma alanında sistematik anlayışı ve bu alanla ilgili araştırmalarda yöntem ve becerilerde ustalık gösterirler.
 • Önemli bir araştırma sürecini bilimsel bütünlük içinde kurgulama, tasarlama, uygulama ve uyarlama yeteneğine sahip olduklarını gösterirler.
 • Bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan önemli hacimdeki çalışmayı geliştirerek bilginin sınırlarını genişleten orijinal araştırma ile bilime katkıda bulunurlar.
 • Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, değerlendirilmesi ve sentezini yapma kapasitesine sahiptirler.
 • Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanındaki arkadaşlarıyla, daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile iletişim kurma yeteneğine sahiptirler.
 • Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri, bilgi tabanlı toplumda tanıtıp yüceltebilmelidir.
Tanımlanmaaşamasında

 

Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi Düzey Tanımları
Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF) kapsamındaki düzeyleri tanımlayan tanımlayıcılar  8 düzeyin her biri herhangi bir sistemdeki yeterliklerle ilgili öğrenme çıktılarını gösteren bir dizi tanımlayıcı tarafından tanımlanmaktadır.
Bilgi Beceri Yetkinlik
EQF bağlamında, bilgi kuramsal veuygulamalı bilgi olarak tanımlanmaktadır.

 

EQF bağlamında,beceriler bilişsel(mantıksal, sezgisel ve yaratıcı üşünme) ve uygulamaya dayalı beceriler (el becerisi, metot, materyal ve araç kullanımları ) olarak tanımlanmaktadır. EQF bağlamında, yetkinlik sorumluluk ve özerklik terimlerini içerecek şekilde tanımlanmaktadır. 
Düzey 1  Düzey 1 ile ilgili öğrenme çıktıları Temel genel bilgileri hatırlamak  Basit görevleri yerine getirmek için temel becerileri kullanmak  Doğrudan gözetim altında iş ve çalışma görevlerini tamamlamak ve basit ve istikrarlı ortamlarda kişisel etkinlik sergilemek
Düzey 2Düzey 2 ile ilgili öğrenme çıktıları Belirli bir alanda temel bilgileri hatırlamak  Eylemin rutinleri ve stratejileri tanımlayankurallarla yönlendirildiği görevleri yerine

getirmek üzere becerileri ve anahtar

yetkinlikleri kullanmak

Biraz özerklikle denetim altında çalışmak
Düzey 3Düzey 3 ile ilgili öğrenme çıktıları

 

Süreçleri, teknikleri, materyalleri, gereçleri,ekipmanı, teknolojiyi ve bazı teorik fikirleri

içeren bir alana bilgiyi uygulamak

 

Görevleri yerine getirmek ve yöntemlerin,araçların ve materyallerin seçilmesi yoluyla

kişisel yorumu sergilemek için alana özel

çeşitli beceriler kullanmak

Görevlerin tamamlanmasıyla ilgili sorumluluk almak ve genellikle istikrarlı olan ancak bazı faktörlerin değiştiği işlerde ve çalışmalarda rolle ilgili bir miktar bağımsızlık sergilemek
Düzey 4Düzey 4 ile ilgili öğrenme çıktıları

 

Alana özel çeşitli pratik ve teorik bilgilerikullanmak

 

Uzmanlık bilgilerini uygulayarak ve uzmanbilgi kaynaklarını kullanarak iş veya çalışma

ortamında ortaya çıkan görevler karşısında

stratejik yaklaşımlar geliştirmek

 

Genellikle tahmin edilebilir olan, değişime neden olan çeşitli faktörler içeren ve bazı faktörlerin birbiriyle ilişkili olduğu iş ve çalışma ortamlarında yönlendirme alarak rolü yönetmek, Diğerlerinin rutin işlerini gözetim altında tutmak ve onların eğitimiyle ilgili bir miktar sorumluluk almak.
Düzey 5 (*)Düzey 5 ile ilgili öğrenme çıktıları Genelde belirli bir alanda uzmanlaşma gerektiren geniş kapsamlı teorik ve pratik bilgileri kullanmak ve bilgi temelinin sınırlarıyla ilgili farkındalık sergilemek İyi tanımlı somut ve soyut çözümleriaraştırırken stratejik ve yaratıcı cevaplar

geliştirmek

Bazıları birbiriyle etkileşim halinde olan ve öngörülemeyen değişime yol açan birtakım faktörlerin bulunduğu ortamlarda problem çözmeyi gerektiren projeleri bağımsız olarak yönetme  İnsanları yönetmek; kişisel performansı ve başkalarının performansını incelemek 
Düzey 6 (**)Düzey 6 ile ilgili öğrenme çıktıları

 

Belirli bir alanda ayrıntılı teorik ve pratikbilgi kullanmak. Bilgilerin bir kısmı alanda

ön plana sahiptir ve teorilerle ilkelerin

anlaşılması açısından çok önemlidir

 

Karmaşık ve uzmanlık gerektiren bir alanda yöntem ve araçlarla ilgili ustalık sergilemek ve kullanılan yöntemler açısından yenilikler yapmak Öngörülemeyen ve birbiriyle etkileşim halindeki çeşitli faktörlerle birlikte karmaşık problemlerin çözümlenmesini gerektiren iş ve çalışma ortamlarında idarî tasarım, kaynak ve ekip yönetimi sorumluluklarını almak
Düzey 7 (***)Düzey 7 ile ilgili öğrenme çıktıları

 

Bir kısmı belirli bir alanda ön planda gelen, yüksek oranda uzmanlık gerektiren teorik ve pratik bilgileri kullanmak. Bu bilgi, fikirler geliştirme ve/veya uygulama konusundaorijinalliğin temelini oluşturur. Belirli bir alanla ilgili bilgiler ve çeşitli alanlar arasındaki etkileşim hakkında farkındalık sergilemek Yeni veya disiplinler arası alanlardanbilgileri birleştirerek problemlere konan

tanıları temel alan bir araştırma oluşturmak ve eksik veya sınırlı bilgiyle yargılarda bulunmak

 

Yabancı, karmaşık, öngörülemeyen ve birbiriyle etkileşim halindeki pek çok faktör içeren problemlerin çözülmesini gerektiren iş ve çalışma ortamlarında liderlik ve yenilik sergilemek Proje geliştirme konusunda yaratıcılık sergilemek ve ekip performansı geliştirmek için başkalarının eğitimini içeren yönetim süreçlerinde inisiyatif almak.
Düzey 8 (****)Düzey 8 ile ilgili öğrenme çıktıları

 

Belirli bir alanda en önde gelen gelişmişyeni ve karmaşık fikirleri analiz etmek,

değerlendirmek ve sentezlemek için

uzmanlık gerektiren bilgileri kullanmak

Yeni bilgilere ve yeni prosedür çözümlerineyol açan projeleri araştırmak, kavramak,

tasarlamak, uygulamak ve uyarlamak

 

Orijinal olan ve birbiriyle etkileşim halindeki pek çok faktörü içeren problemlerin çözümlenmesini gerektiren iş ve çalışma ortamlarında kapsamlı liderlik, yenilik veözerklik sergilemek

QF-EHEA ile karşılaştırılabilirliği (uyumluluğu):  QF-EHEA yükseköğretimin her düzeyi için düzey tanımlayıcalrını vermektedir . Bu çerçevede  her bir düzey için düzey tanımlayıcıları düzeyin başarı ile tamamlanması sonucunda  elde edilecek öğrenme çıktılarını (kazanımları) genel tanımlarıdır  ve EQF-LLL ile uyumluluğu şu şekildedir:

(*) QF-EHEA kapsamında  yükseköğreitmde kısa düzey ( lisans içinde veya lisans ile ilişkilendirilmiş önlisans) Bologna Süreci kapsamında Ortak Kalite  Girişimi (Joint Quality Initiative)  tarafından gelişitirilmiş ve EQF-LLL’in 5. Düzey öğrenme çıktıları  (düzey tanımlayıcıları)’na karşılık gelmektedir.

(**) QF-EHEA kapsamında  yükseköğretimde 1. düzey Bologna Süreci’nde 2005 yılında  Bergen’de yükseköğretimden sorumlu bakanlar  toplantısında kabul edildiği şekilde EQF-LLL’in 6. Düzey öğrenme çıktıları  (düzey tanımlayıcıları)’na karşılık gelmektedir.

(***)  QF-EHEA kapsamında  yükseköğretimde 2. düzey Bologna Süreci’nde 2005 yılında  Bergen’de yükseköğretimden sorumlu bakanlar  toplantısında kabul edildiği şekilde EQF-LLL’in 7. Düzey öğrenme çıktıları  (düzey tanımlayıcıları)’na karşılık gelmektedir.

(****) QF-EHEA kapsamında  yükseköğretimde 3. düzey Bologna Süreci’nde 2005 yılında  Bergen’de yükseköğretimden sorumlu bakanlar  toplantısında kabul edildiği şekilde EQF-LLL’in 8. Düzey öğrenme çıktıları  (düzey tanımlayıcıları)’na karşılık gelmektedir.

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ DÜZEYİ 5 (Ön Lisans Eğitimi)

BİLGİ                  -Kuramsal -Olgusal

 • Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

 

BECERİLER         -Bilişsel -Uygulamalı

 • Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

 

YETKİNLİKLER     

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 • Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

 

Öğrenme Yetkinliği

 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme     gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
 • Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 • Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü     iletişim yoluyla aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

 

Alana Özgü Yetkinlik

 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve      güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

TYYÇ DÜZEYİ 6.(Lisans Eğitimi) Yeterlilikleri

BİLGİ                      -Kuramsal -Olgusal

 • Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

 

BECERİLER             -Bilişsel -Uygulamalı

 • Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

 

YETKİNLİKLER     

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

 

Öğrenme Yetkinliği

 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
 • Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
 • Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

 

Alana Özgü Yetkinlik

 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
 • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

 

 1. Düzey (Yüksek Lisans Eğitimi)
 • BİLGİ                      -Kuramsal -OlgusalLisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

 

BECERİLER             -Bilişsel -Uygulamalı

 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme

 

YETKİNLİKLER     

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

 

Öğrenme Yetkinliği

 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi’nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

 

Alana Özgü Yetkinlik

 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilm

 

 1. Düzey (Doktora Eğitimi) 

BİLGİ                      -Kuramsal -Olgusal

 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak  alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

 

BECERİLER             -Bilişsel -Uygulamalı

 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

 

YETKİNLİKLER    

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

 

Öğrenme Yetkinliği

 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme,  sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

 

Alana Özgü Yetkinlik

 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.